اثر خطاي زيان ديده بر رجوع نهاد تامين اجتماعي

اثر خطاي زيان ديده بر رجوع نهاد تامين اجتماعي
محسن ايزانلو
فصلنامه حقوق دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، سال سي و نهم، شماره 4، زمستان 1388  ص 35
 چکيده   مشاهده متن   [PDF 296kb]

در فرضی كه وقوع حادثه، ناشی از تقصیر شخص ثالث باشد، نهاد تامین اجتماعی می تواند پس از جبران خسارت زیاندیده به واردكننده زیان مراجعه كند. موضوع این مقاله شیوه اعمال این حق رجوع در صورت تقسیم خسارت میان زیاندیده و واردكننده زیان به دلیل تقصیر مشترك است. بر اساس برخی سیاست ها در چنین حالتی تامین اجتماعی می تواند تا میزان كامل مسوولیت شخص ثالث به او رجوع كند. این راه حل كه تقدم را به نهاد تامین اجتماعی می دهد، به شدت از حق جبران خسارت زیاندیده می كاهد. به عقیده نگارنده نهاد تامین اجتماعی به نسبت مسوولیت شخص ثالث به او حق رجوع دارد. به علاوه، چنانچه واردكننده زیان به جبران اقلام مختلف خسارات (خسارات وارد به اموال، خسارت معنوی، خسارت بدنی،…) محكوم شده باشد، رجوع تامین اجتماعی تابع یك محدودیت دوگانه است: تامین اجتماعی فقط از محل آن قسمت از دین مسوولیت مدنی كه آنرا جبران كرده است، آن هم به نسبت مسوولیت شخص ثالث، به او حق رجوع دارد. قواعد یاد شده در فرض محكومیت مسوول حادثه به پرداخت دیه هم قابل اجرا است.

درباره admin