ارزيابي عملكرد الگوي مديريت كيفيت فراگير (2000 :9001 ISO) در بيمارستان هاي سازمان تامين اجتماعي استان تهران

ارزيابي عملكرد الگوي مديريت كيفيت فراگير (2000 :9001 ISO) در بيمارستان هاي سازمان تامين اجتماعي استان تهران
پوران رئيسي ، امير اشكان نصيري پور ، سميه حسام
فصلنامه مديريت اطلاعات سلامت، شماره 12، پاييز و زمستان 1388  ص 105
 چکيده   مشاهده متن   [PDF 148kb]

مقدمه: امروزه با وجود زير سؤال بودن اثر بخشي مدل هاي مختلف كيفيت، مساله كيفيت در سازمان هاي بهداشتي و درماني بيش از هر زمان ديگر اهميت يافته است. هدف از مطالعه حاضر ارزيابي عملكرد الگوي مديريت كيفيت فراگير (استاندارد 2000 :9001 ISO) در بيمارستان هاي سازمان تامين اجتماعي استان تهران بود.
روش بررسي: اين پژوهش از نوع مطالعات توصيفي مقطعي بوده، به شيوه كاربردي در سال 1385 اجرا شد. محيط پژوهش شامل بيمارستان هاي تامين اجتماعي البرز، شهداي پانزده خرداد، شهريار و ميلاد بود. داده ها با برگزاري جلسات بارش افكار با مديران و ناظران بهبود كيفيت و صاحبان فرايندها، گردآوري و نتايج با استفاده از نرم افزار Excel تحليل شد.
يافته ها: پس از استقرار الگوي مديريت كيفيت فراگير (2000 :9001 ISO) ميزان پيشرفت و بهبود فرايندها در زمينه منابع انساني، رضايت مشتريان، عمليات اجرايي مهم (عملكرد خاص سازمان)، الزامات شركت هاي طرف قرارداد، امور مالي و بازار به ترتيب 24/61 درصد، 41/60 درصد، 91/57 درصد، 31/50 درصد و 82/45 درصد و ميانگين درصد امتيازات چهار بيمارستان 13/55 درصد بود.
نتيجه گيري: بيمارستان هاي مورد مطالعه با به كارگيري الگوي مديريت فراگير (2000 :9001 ISO) به نتايج مثبتي در زمينه بهبود فرايندها دست يافته اند، اما موفقيت هاي كسب شده پايين تر از حد مطلوب خود مي باشد و لازم است جهت كسب موفقيت بيشتر، سازمان ها بهبود مستمر فرايندها را در زمينه امور مالي و بازاريابي و ارتباط با شركت هاي تامين كننده طرف قرارداد با جديت دنبال نمايند

درباره admin