ارزيابي عملكرد زنجيره تامين هلدينگ دارويي در ايران؛ مورد مطالعه: سازمان تامين اجتماعي

ارزيابي عملكرد زنجيره تامين هلدينگ دارويي در ايران؛ مورد مطالعه: سازمان تامين اجتماعي
دكتر حجت فرجي خورشيدي، سيد مصطفي حدادي
دوفصلنامه انديشه مديريت راهبردي ، شماره 3، بهار و تابستان 87  ص 75
 چکيده   مشاهده متن   [PDF 539kb]

همزمان با گسترش مفهوم مديريت زنجيره تامين در صنايع گوناگون، موضوع ارزيابي عملكرد زنجيره تامين نيز مورد توجه قرار گرفت. مدل هاي متعدد و متنوعي جهت ارزيابي عملكرد فرآيند هاي سازمان به كار برده مي شد، اما يكي از جديدترين روش هاي ارزيابي عملكرد در زنجيره تامين با عنوان مدل(SCOR) معروف مي باشد. كه يك مدل مبتني بر فرآيند است و در آن پنج حوزه اصلي فرآيند هاي زنجيره تامين(برنامه ريزي، منابع، ساخت، ارسال و بازگشت) تعيين و تبيين شده است. هر يك از اين حوزه ها دربردارنده فرآيند هايي است كه اجراي دقيق فعاليت هاي مرتبط با هر يك، ضامن كارآيي و اثربخشي زنجيره تامين مورد نظر خواهد بود.
سازمان تامين اجتماعي با در اختيار داشتن كارخانجات توليد مواد اوليه، كارخانجات و شركت هاي ساخت دارو و نيز شركت ها توزيع دارو، هولدينگ دارويي كاملي را تشكيل داده است. اين مقاله با استفاده از مدل مرجع عملياتي زنجيره تامين، زنجيره عرضه دارويي سازمان تامين اجتماعي را مورد سنجش و ارزيابي قرار مي دهد.

درباره admin