ارزيابي عملكرد سازمان تامين اجتماعي با استفاده از مدل تركيبي BSC و FDEA

ارزيابي عملكرد سازمان تامين اجتماعي با استفاده از مدل تركيبي BSC و FDEA
منصور مومني، سميه خدايي، مجتبي بشيري
نشريه مديريت صنعتي، سال اول، شماره 3، پاييز و زمستان 1388  ص 137
 چکيده   مشاهده متن   [PDF 800kb]

امروزه تمامي مديران در همه سازمان ها، خواستار استفاده بهينه از امكانات و ظرفيت هاي موجود در بخش هاي مختلف مي باشند. بنابراين وجود مدلي به منظور ارايه بازخورد در راستاي بهبود عملكرد شعب مختلف سازمان ها و دستيابي به ابزاري جهت برآوردن اين نياز مديران، بسيار ضروري و منطقي به نظر مي رسد. سازمان تامين اجتماعي نيز محق و علاقه مند است كه در راستاي ضرورت فوق، سعي و تلاشي در به كارگيري مدلي مناسب جهت ارزيابي عملكرد شعب خود داشته باشد تا بتواند علاوه بر شناسايي شعب كارا و ناكارا، استراتژي هاي مناسب را جهت بهبود عملكرد شعب ناكارا و تقويت هرچه بيشتر شعب كارا تدوين نمايد. در اين مقاله كه تجربه اي از به كارگيري مدل تحقيقي كارت امتيازي متوازن و تحليل پوششي داده هاي فازي در ارزيابي عملكرد شعب تامين اجتماعي شهرستان هاي استان تهران مي باشد، سعي شده است در ابتداي امر ميزان عملكرد شعب با استفاده از كارت امتيازي متوازن كه ابزاري مناسب جهت طراحي شاخص هاي ارزيابي عملكرد و سنجش آنها از چهار ديدگاه: مشتري، درون سازماني، رشد و نوآوري و مالي مي باشد، محاسبه مي شود. سپس كارايي اين شعب با توجه به وجود داده هاي غيرقطعي در شاخص هاي طراحي شده توسط مدلBSC، با استفاده از تحليل پوششي داده هاي فازي اندازه گيري خواهد شد.

درباره admin