ارزيابي كيفيت خدمات سازمان تامين اجتماعي ازمنظر كاركنان

ارزيابي كيفيت خدمات سازمان تامين اجتماعي ازمنظر كاركنان
دكترسيد رضا سيدجوا دين ، مسعود الماسي
مديريت فرهنگ سازماني، شماره 3، بهار 1382  ص 69
 چکيده   مشاهده متن   [PDF 697kb]

مقاله حاضر حاصل تحقيقي ميداني است كه هدف از ان تعيين كيفبت خدمات ارائه شده توسط سازمان تامين اجتماعي، از ديدگاه كاركنان آن سازمان مي باشد بر اين اساس در اين پژوهش از مدل مقياس كيفيت خدمات به منظور ارزيابي كيفيت خدمات سازمان تامين اجنماعي، به مشتريان خود استفاده شده است جامعه آماري ابن تحقيق كليه كاركنان سازمان تامين اجتماعي شهر تهران و نمونه آماري 123 نفر از كاركنان آن سازمان ميباشد. نتايج حاصل از اين تحقبق نشان مي دهد كه كاركنان اين سازمان خود بر اين باور هستند كه عملكرد سازمان كمتر از انتظارات مشتريان مي باشد و در حقيقت ارائه دهندگان، خود، كيفيت خدمات ارائه شده را در سطح پاييني ارزيابي مي كنند.

درباره admin