استرداد مزاياي تامين اجتماعي از محل دين مسئوليت مدني ( مطالعه تطبيقي )

استرداد مزاياي تامين اجتماعي از محل دين مسئوليت مدني ( مطالعه تطبيقي )
محسن ايزانلو
فصلنامه حقوق دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، سال سي و هشتم، شماره 1، بهار 1387  ص 29
 چکيده   مشاهده متن   [PDF 228kb]

در فرضي كه زيان ديده به طور هم زمان مستحق دريافت مزاياي تامين اجتماعي و دين مربوط به مسئوليت مدني است، براساس راه حل حقوق ايران و برخي ديگر از كشورها، نهاد تأمين اجتماعي مي تواند پس از جبران خسارت زيان ديده به مسئول حادثه و بيمه گر مسئوليت او رجوع كند. پرسش ساده اين مقاله اين است: شيوه و شرايط رجوع نهاد تامين اجتماعي به مسئول حادثه چيست؟ پاسخ اين پرسش، پيچيده است و در حقوق ايران، به لحاظ وجود نهاد ديه، پيچيده تر. نگارنده اميدوار است مقاله حاضر بخشي از اين دشواري ها را برطرف سازد و در عين حال توجه محاكم را به اين مسأله معطوف دارد كه به وقت صدور حكم به جبران خسارت بدني، مزاياي تأمين اجتماعي را در نظر بگيرند.

درباره admin