اقتصاد تامين اجتماعي در ايران ؛ مطالعه موردي منابع بيمه اي

اقتصاد تامين اجتماعي در ايران ؛ مطالعه موردي منابع بيمه اي
دكتر قهرمان عبدلي
فصلنامه پژوهش هاي اقتصادي ايران، شماره 25، زمستان 1384  ص 65
 چکيده

در اين مقاله با به كارگيري مدل تعديل جزيي به بررسي آثار متغيرهاي اقتصادي، جمعيتي و بيمه اي بر درآمدهاي هدف گذاري شده سازمان تامين اجتماعي با استفاده از داده هاي كلان 1340 تا 1380 پرداخته شده است. بر طبق يافته هاي اين مقاله عوامل مختلف سازماني و نهادي، بوركراسي، هزينه هاي تغيير، پافشاري بر عادات، رسيدن به درآمد مطلوب (هدف گذاري شده) را با كندي و تاخير مواجه مي سازد. كششهاي كوتاه مدت و بلندمدت نشان مي دهد عواملي چون سطح حداقل دستمزدها، نرخهاي حق بيمه، تعداد بيمه شده ها، اثر قابل توجهي در سرعت حصول به درآمد مطلوب دارند.تعداد بيمه شده ها تحت تاثيرشديد شاغلان بخشهاي اقتصادي است كه عامل تعيين كننده در آنها محصول و موجودي سرمايه و كاربري توليد است. بنابراين براي دست يابي به درآمد مطلوب، بايد افزايش تعداد بيمه شده ها و حداقل دستمزدها در اولويت باشد.

درباره admin