الگوي پيشنهادي براي ساختار ادغام يافته نظام سلامت و رفاه اجتماعي در ايران بر اساس مطالعات تطبيقي

الگوي پيشنهادي براي ساختار ادغام يافته نظام سلامت و رفاه اجتماعي در ايران بر اساس مطالعات تطبيقي
ايروان مسعودي اصل، فرهاد نصرتي نژاد، علي اخوان بهبهاني، سيد محمد موسوي خطاط
پايش، شماره 37، زمستان 1389  ص 115
 چکيده   مشاهده متن   [PDF 197kb]

در اين مطالعه كه به صورت توصيفي ـ تطبيقي انجام شده است، به منظور ارايه الگويي براي نظام سلامت در ايران، ساختار نظام بهداشت، درمان و رفاه و تامين اجتماعي در كشورهاي منتخب از نظر درجه تمركز ساختاري به صورت تطبيقي مطالعه شده است. كشورهاي مورد مطالعه نيز بر اساس درجه ادغام يافتگي يا استقلال ساختاري وزارتخانه هاي رفاه و تامين اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي انتخاب شده اند.
يافته هاي حاصل از اين پژوهش شباهت ها و تفاوت هايي را در وضع موجود ساختار سلامت، رفاه و تامين اجتماعي جامعه پژوهش نشان داد. شباهت ها: در غالب كشورها، اصول و مباني مشتركي براي تحقق هدف ها و وظايف وجود دارد. از نظر پيچيدگي، ساختار تشكيلاتي كليه كشورهاي مورد مطالعه، ساده و كم حجم؛ نظام برنامه ريزي، متمركز و اجرا به صورت غيرمتمركز و در كل ساختار مديريت سلامت و رفاه اجتماعي از يك ساختار غيرمتمركز تبعيت مي كنند. تفاوت ها: در كشورهاي منتخب در ارتباط با بعد ساختاري، دو رويكرد متفاوت براي تفكيك نظام هاي سلامت ورفاه اجتماعي وجود دارد: رويكرد مبتني بر پوشش اقامت و رويكرد مبتني بر پوشش اشتغال. در اغلب كشورهاي مورد مطالعه امور رفاه و تامين اجتماعي با بهداشت ودرمان داراي پيوستگي قابل ملاحظه اي است، البته آموزش پزشكي مطلقاً در گستره وظايف اين وزارت محسوب نمي شود.
ادغام وزارتخانه هاي رفاه و تامين اجتماعي در وزارت بهداشت و درمان با عنوان جديد وزارت سلامت و رفاه اجتماعي، علاوه بر افزايش هماهنگي و انسجام مديريت، برنامه ريزي و تخصيص اعتبارات بخش رفاه اجتماعي كشور، موجب كاهش هزينه هاي اداري ـ پرسنلي و افزايش منابع مالي اين بخش مي گردد. علاوه بر اين منجر به كاستن از همپوشاني وظايف و مسئوليت ها و جلوگيري از دوباره كاري، تخصيص صحيح منابع، كاهش هزينه هاي درماني، كاهش آسيب هاي اجتماعي و افزايش رفاه اجتماعي مي شود. همچنين واگذاري امور اجرايي رفاه اجتماعي به بخش غيردولتي از ديگر ساز و كارهاي مناسب در جهت توسعه مشاركت مردمي و افزايش بهره وري و كيفيت فعاليت هاي اين بخش و حركت در راستاي اصل 44 قانون اساسي است. انتزاع امور آموزش پزشكي از وزارت بهداشت و درمان و انتقال وظايف بهزيستي و بيمه هاي اجتماعي به حوزه ستادي وزارتخانه مي تواند گام مهمي در جهت ارتقاي جايگاه و توجه بيش تر به اين بخش باشد

درباره admin