امكان سنجي استقرار سيستم اطلاعات پشتيبان تصميم گيري در حوزه ي معاونت امور درمان سازمان تامين اجتماعي

امكان سنجي استقرار سيستم اطلاعات پشتيبان تصميم گيري در حوزه ي معاونت امور درمان سازمان تامين اجتماعي
امير اشكان نصيري پور، شهرام توفيقي، رقيه جوانمردي
تحقيقات نظام سلامت، سال پنجم، شماره 2، پاييز و زمستان 1387  ص 99
 چکيده   مشاهده متن   [PDF 195kb]

مقدمه: امروزه استقرار سامانه هاي (نظام هاي) اطلاعاتي، از جمله سيستم پشتيبان تصميم گيري به عنوان پشتوانه اي براي تصميم گيري مديريت كلان سازمان، ضروري مي باشد. مشاركت در بهبود نظام تصميم گيري از طريق امكان سنجي استقرار سيستم پشتيبان تصميم درحوزه ي معاونت امور درمان سازمان تامين اجتماعي، هدف اصلي اين مطالعه بوده است.
روش بررسي: نوع پژوهش توصيفي – مقطعي بود. جامعه ي پژوهش شامل كاركنان حوزه ي معاونت امور درمان سازمان تامين اجتماعي و ابزار گردآوري داده ها شامل يك پرسش نامه ويك چك ليست بود. پرسش نامه پس از كسب اعتبار علمي، بين 27 نفر از مديران و معاونين حوزه ي مورد مطالعه توزيع و 24 پرسش نامه جمع آوري شد. چك ليست نيز در كليه ي واحدهاي محيط پژوهش از طريق مشاهده توسط پژوهشگر تكميل گرديد. داده ها درنرم افزار Excel وارد و درمرحله ي بعد با استفاده از نرم افزار SPSS در سطح آمار توصيفي تحليل شد.
يافته ها: ميانگين امتيازات امكان استقرار سيستم پشتيبان تصميم در معاونت درمان سازمان تامين اجتماعي از بعد عملياتي 65/3 از 5، از بعد نيروي انساني 1/3 از 5، از بعد اقتصادي 92/2 از 5 و از بعد فني 37 از 42 به دست آمد.
نتيجه گيري: با توجه به وجود زيرساخت هاي لازم و نيز توان مالي سازمان در جهت استقرار سيستم پشتيبان تصميم، در صورت برگزاري دوره هاي آموزشي مربوط براي مديران و كاربران معاونت درمان، مقاومت آنان نسبت به پذيرش موضوع كاهش و در نتيجه امكان استقرار سيستم افزايش خواهد يافت

درباره admin