بررسي از كارافتادگان و استراحت هاي پزشكي ناشي از بيماري هاي روانپزشكي در بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعي شهر تهران

بررسي از كارافتادگان و استراحت هاي پزشكي ناشي از بيماري هاي روانپزشكي در بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعي شهر تهران
دكتر مهدي نصر؛ ربابه نوري قاسم آبادي؛ عيسي كريمي كيسمي
فصلنامه روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران، شماره 18، تابستان و پاييز 1378  ص 11
 چکيده

هدف پژوهش حاضر، بررسي بيماريهاي روانپزشكي منجر به از كارافتادگي واستراحت هاي پزشكي در كميسيون اعصاب و روان سازمان تامين اجتماعي شهر تهران است . از ميان 810 بيمار كه در طول سالهاي 1373-1372 به اين كميسيون ارجاع شدند، 128 نفر به علت ناقص بودن اطلاعات دريافت شده حذف شدند و نمونه پژوهش به 286 نفر (141 نفر از كار افتاده ،429 نفر تاييد استراحت پزشكي و 112 نفر از كار افتاده نشده ) كاهش يافت…

درباره admin