بررسي انتقادي رويه قضائي ديوان عدالت اداري در ارتباط با سازمان تامين اجتماعي

علي انصاري، حجت مبين
فصلنامه حقوق دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، سال چهل و يكم، شماره 2، تابستان 1390  ص 21

مشاهده متن   [PDF 235kb]

رويه قضايي به ويژه در معناي خاص آن كه الزام آور شمرده مي شود، يكي از منابع مهم حقوق به شمار مي رود. در اين مقاله با بررسي تعدادي از آراء هيات عمومي ديوان عدالت اداري در ارتباط با سازمان تامين اجتماعي، به اختصار به برخي از ايرادات وارد بر عملكرد سازمان تامين اجتماعي و ديوان عدالت اداري اشاره مي شود. مي توان گفت وضع قواعد آمره يا گسترش محدوده قوانين و مقررات به وسيله بخشنامه و عدم رعايت تشريفات در تصويب آئين نامه ها، مهم ترين ايرادات وارد بر عملكرد سازمان تامين اجتماعي در تنظيم بخشنامه ها بوده است. از جمله مهم ترين ايرادات وارد بر عملكرد ديوان عدالت اداري هم مي توان به لفظ گرايي در تفسير قوانين، عدم توجه به اصول حقوقي به ويژه اصول حقوقي حاكم بر تامين اجتماعي، عدم توجه به مقررات قانوني و اختيارات قانوني سازمان تامين اجتماعي اشاره كرد.

درباره admin