بررسی انتقادی رویه قضائی دیوان عدالت اداری در ارتباط با سازمان تامین اجتماعی

علی انصاری، حجت مبین
فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سال چهل و یکم، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۰  ص ۲۱

مشاهده متن   [PDF 235kb]

رویه قضایی به ویژه در معنای خاص آن که الزام آور شمرده می شود، یکی از منابع مهم حقوق به شمار می رود. در این مقاله با بررسی تعدادی از آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با سازمان تامین اجتماعی، به اختصار به برخی از ایرادات وارد بر عملکرد سازمان تامین اجتماعی و دیوان عدالت اداری اشاره می شود. می توان گفت وضع قواعد آمره یا گسترش محدوده قوانین و مقررات به وسیله بخشنامه و عدم رعایت تشریفات در تصویب آئین نامه ها، مهم ترین ایرادات وارد بر عملکرد سازمان تامین اجتماعی در تنظیم بخشنامه ها بوده است. از جمله مهم ترین ایرادات وارد بر عملکرد دیوان عدالت اداری هم می توان به لفظ گرایی در تفسیر قوانین، عدم توجه به اصول حقوقی به ویژه اصول حقوقی حاکم بر تامین اجتماعی، عدم توجه به مقررات قانونی و اختیارات قانونی سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد.

درباره admin