بررسي تاثير آموزش اصول اخلاق پرستاري بر حساسيت اخلاقي در تصميم گيري پرستاران بيمارستان هاي تامين اجتماعي استان كرمان سال 1389

بررسي تاثير آموزش اصول اخلاق پرستاري بر حساسيت اخلاقي در تصميم گيري پرستاران بيمارستان هاي تامين اجتماعي استان كرمان سال 1389

مجيد حسن پور ، محمدعلي حسيني ، مسعود فلاحي خشكناب ، عباس عباس زاده

اخلاق و تاريخ پزشكي ، سال چهارم، شماره 5، مهر 1390  صص 58-64

 چکيده   مشاهده متن   [PDF 170kb]

تصميم گيري براي مددجويان حين ارائه ي خدمات باليني از مسائل مهم پرستاران در انجام وظايف است. پرستاران در جهت رضايت مندي مددجويان ملزم به رعايت موازين اخلاقي در تصميم ها هستند. هدف اين مطالعه تعيين تاثير آموزش اصول اخلاق حرفه اي بر حساسيت اخلاقي در تصميم گيري پرستاران است.
در مطالعه اي نيمه تجربي 80 پرستار تامين اجتماعي با روش هدفمند انتخاب و با تخصيص تصادفي در دو گروه 40 نفري مداخله و شاهد قرار گرفتند. ابزار پژوهش، پرسشنامه ي حساسيت اخلاقي در تصميم گيري بود كه اعتبار آن از روش اعتبار محتوا و پايايي آن با ضريب آلفاي كرونباخ و همساني دروني (83/0) تعيين شد. ابتدا حساسيت اخلاقي در تصميم گيري دو گروه بررسي شد. سپس گارگاه آموزشي اخلاق پرستاري طي چهار جلسه سه ساعته يك هفته در ميان، به صورت متوالي براي گروه مداخله اجرا شد و پس از طي آموزش مجدداً پرسشنامه توسط دو گروه تكميل و داده ها با نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل شد.
بين ميانگين حساسيت اخلاقي در تصميم گيري هاي پرستاران دو گروه مداخله و شاهد قبل از مداخله اختلاف معني دار مشاهده نشد. اما اين اختلاف پس از مداخله معني دار بود (P = 0.001). هم چنين در گروه مداخله بين ميانگين حساسيت اخلاقي در تصميم گيري قبل و بعد از مداخله اختلاف معني دار مشاهده شد (P = 0.001).
طبق نتايج اين بررسي آموزش اصول اخلاق پرستاري بر حساسيت اخلاقي در تصميم گيري هاي پرستاران تاثير مثبت دارد. بنابراين، پيشنهاد مي شود اين برنامه ي آموزشي جهت كادر درماني و دانشجويان پرستاري اجرا شود.

درباره admin