بررسي توزيع درآمد بازنشستگان

بررسي توزيع درآمد بازنشستگان
مهنوش عبداله ميلاني
فصلنامه پژوهش هاي اقتصادي ايران، شماره 7، زمستان 1379  ص 79
 چکيده

يكي از مهم ترين اهداف برقراري نظام هاي تامين اجتماعي، پرداختن به مسئله توزيع درآمد و كاهش فقر در ميان افراد جامعه است كه همراه با ساير سياست هاي مورد نظر دولت براي بهبود وضعيت توزيع در جامعه مورد استفاده قرار مي گيرد. در ميان راهبردهاي متفاوتي كه براي تامين اجتماعي وجود دارد، بيمه هاي اجتماعي از اهميت و اولويت خاصي برخوردار بوده و سهم بزرگي از افراد جامعه را تحت پوشش قرار مي دهد، چرا كه دوران سالمندي و كاهش توان كار در روند معمول زندگي همه افراد جامعه مطرح بوده و به اين ترتيب، پرداختن به وضعيت درآمدي افراد بازنشسته براي كل جامعه مهم است. در اين مقاله، با استفاده از آمار بودجه خانوار مركز آمار ايران به بررسي خانوارهاي با سرپرست بازنشسته پرداخته و با توجه به معيارهاي توزيعي، وضعيت اين گروه با كل جامعه شهري مقايسه شده است.

نتايج نشان مي دهد كه به طور متوسط درصد فقر بين بازنشستگان نسبت به كل جامعه شهري كمتر و هزينه هاي سرانه سالانه افراد در خانوارهاي با سرپرست بازنشسته بيشتر از جامعه شهري مي باشد، اما توزيع درآمد بين بازنشستگان نامناسب بوده و درطي زمان نيز بهبود نيافته، اما در جامعه شهري نتايج نشان از بهتر شدن شرايط توزيعي دارد

درباره admin