بررسي علل حوادث ناشي از كار در كارگاههاي تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي استان يزد در سال 1384

بررسي علل حوادث ناشي از كار در كارگاههاي تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي استان يزد در سال 1384
غلامحسين حلواني، حسين فلاح، ابولفضل برخورداري، رضا خشك دامن، مهدي بهجتي، فريبا كوهي
فصلنامه سلامت كار ايران، شماره 17، پاييز 1389  ص 19
 چکيده   مشاهده متن   [PDF 242kb]

زمينه و هدف : در حركت شتابان صنعتي شدن عدم توجه جدي به اصول ايمني باعث بالارفتن نرخ حوادث شغلي در محيط هاي كاري شده است. طبق گزارش سازمان بين المللي كار تقريباً يك سوم مرگ هاي ناشي از كار از طريق حادثه رخ داده است. هدف از انجام اين مطالعه بررسي علل حوادث ناشي از كار در كارگاههاي تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي يزد در سال 1384 مي باشد.
روش بررسي : اين پژوهش مطالعه اي توصيفي است و به منظور تعيين ميزان فراواني انواع حادثه و عوامل موثر بر آن صورت گرفته است. حجم نمونه 776 نفر مي باشد كه با روش سرشماري از كليه حوادثي كه در سال مذكور در استان يزد رخ داده صورت گرفته است. گردآوري داده ها از طريق پرسشنامه و اطلاعات موجود در تامين اجتماعي انجام شده است.
يافته ها : نتايج نشان داد كه بيشترين تعداد حادثه مربوط به شهرستان يزد بوده (2/41%) و همچنين ميانگين سني حادثه ديدگان نيز 5/29 سال مي باشد و بيشترين علت حوادث سقوط(8/20%) بوده و انگشتان دست با 5/31 درصد بيشترين عضو حادثه ديده مي باشند.
نتيجه گيري : توزيع سني حادثه ديدگان نشان داد كه ميزان حادثه در ميان افراد جوان بيشتر است. اين نتيجه با تحقيقات مشابه در ايران و ساير كشورها مطابقت دارد. همچنين از نظر علل وقوع حادثه، سقوط در رده اول قرار دارد

درباره admin