بررسي عوامل و موانع انساني بهره وري از ديدگاه مديران سازمانهاي مشمول قانون تامين اجتماعي

بررسي عوامل و موانع انساني بهره وري از ديدگاه مديران سازمانهاي مشمول قانون تامين اجتماعي
دكتر محمود ساعتچي
فصلنامه مطالعات مديريت، شماره 38، بهار و تابستان 1382  ص 77
 چکيده

مهمترين هدف هر سازمان، دستيابي به بالاترين سطح بهره وري ممكن يا بهره وري بهينه است. عوامل موثر بر بهره وري، عبارت از: سرمايه، ابزار و وسائل، روشهاي انجام دادن كار، ساختمان و نيروي انساني است. در بين اين عوامل، منابع انساني مهمترين نقش را در افزايش يا كاهش بهره وري سازمان ايفا مي كند. و سهم مديران نيز، بيش از عوامل انساني ديگر است. مديران براساس باورها و ديدگاههاي خود عمل مي كنند. بنابراين، اگر بخواهيم رفتار مديران را در زمينه ي خاص پيش بيني يا نظريه و مدلي را از نظر مرتبط بودن آن با تجارب مديران ارزيابي كنيم، لازم است نگرش مديران را در آن زمينه ي خاص، بشناسيم….

درباره admin