بررسي قوانين كار و تامين اجتماعي و تاثير آن بر صنعت بيمه با تاكيد بر مسئوليت مدني كارفرمايان در برابر كاركنان

بررسي قوانين كار و تامين اجتماعي و تاثير آن بر صنعت بيمه با تاكيد بر مسئوليت مدني كارفرمايان در برابر كاركنان
علي رشيدي
فصلنامه صنعت بيمه، شماره 68، زمستان 1381  ص 5
 چکيده

موادي از قانون كار و تامين اجتماعي مسئوليت هايي بدني برعهده كارفرمايان گذاشته است كه بايد كاركنان را در مقابل حوادث و خطرهاي ناشي از كار پوشش بيمه اي دهند…

 

درباره admin