بررسي مقايسه اي درصد فراواني ثبت داده ها در اوراق پذيرش و خلاصه پرونده در سه بيمارستان آموزشي ، خصوصي و تامين اجتماعي

بررسي مقايسه اي درصد فراواني ثبت داده ها در اوراق پذيرش و خلاصه پرونده در سه بيمارستان آموزشي ، خصوصي و تامين اجتماعي در شش ماهه اول 1381
آرزو بابايي ، فرشته صلواتي ، ناهيد توكلي ، رحمت اله توكلي ، مهدي رئيسي ، فريد گل محمدي ، عبداله ميرزايي
فصلنامه مديريت اطلاعات سلامت، شماره 1، بهار و تابستان 1383  ص 10
 چکيده   مشاهده متن   [PDF 260kb]

مقدمه:
مدارك پزشكي يكي از ابزار مهم در اجراي امر درمان و پيشگيري است و به عنوان آيينه منعكس كننده امور پزشكي در موسسه شناخته مي شود. با توجه به اهميت اطلاعات ثبت شده در اوراق مدارك پزشكي و كاربرد اين اطلاعات در تسريع روند واصلاح شيوه هاي درمان، نشان دادن عملكرد كادر پزشكي و پرستاري، دفاع از بيمار و بيمارستان، برنامه ريزيهاي سازمان هاي بهداشتي – درماني و اتخاذ تصميمات صحيح و اصولي، لازم است پرونده هاي باليني از هر جهت كامل باشند.
هدف از انجام اين تحقيق مقايسه وضعيت ثبت داده ها در اوراق پذيرش و خلاصه پرونده در سه نوع بيمارستان آموزشي، خصوصي و تامين اجتماعي شهر اصفهان در شش ماهه اول سال 1381 بوده است تا بدينوسيله گامي موثر در جهت بهبود كيفيت ارائه خدمات بهداشتي برداشته شود.

مواد روشها:
اين پژوهش يك مطالعه گذشته نگر بوده كهداده هاي موجود در اوراق استاندارد پذيرش و خلاصه پرونده 571 بيمار بستري در سه نوع بيمارستان آموزشي، خصوصي و تامين اجتماعي اصفهان در شش ماهه اول 1381 به صورت توصيفي توصيفي مورد بررسي قرار گرفت و نمونه گيري ازپرونده هاي موجود در بايگاني اين بيمارستانها بصورت تصادفي (منظم با توجه به شماره پرونده) انجام شد. در اين تحقيق كليه مندرجات اوراق مذكور در هفت چك ليست طراحي شد و داده ها با استفاده از اين چك ليست ها از پرونده هاي بيماران جمع آوري شده، مورد بررسي قرار گرفت و با استفاده از نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل شد.

نتايج:
ثبت اطلاعات در اوراق پذيرش و خلاصه پرونده بيمارستانهاي مورد مطالعه اختلاف معني دار آماري را نشان داده است. بطوريكه بيمارستان خصوصي بيشترين امتياز را به خود اختصاص داد. مقايسه ميانگين امتياز (امتياز از درصد) كلي ثبت اطلاعات در اوراق پذيرش و خلاصه پرونده نشان داد كه بيمارستان آموزشي با امتياز (7/32)، بيمارستان خصوصي با امتياز (2/32) با يكديگر مشابه و هر دو با بيمارستان تامين اجتماعي با امتياز (4/29) اختلاف معني دار دارند.

بحث:
ثبت ناقص مستندات مدارك پزشكي يكي از مسائلي است كه همواره پرسنل بخش مدارك پزشكي بيمارستان با آن مواجه مي باشند. نتايج اين تحقيق در مورد ثبت مندرجات اوراق پذيرش و خلاصه پرونده كه از اصلي اوراق پرونده هاست وضعيت مطلوبي را نشان نمي دهد و شايسته است مسؤولين امر برنامه رزيهاي لازم را در جهت بهينه سازي مستندات مدارك پزشكي به شيوه هاي گوناگون داشته باشد

درباره admin