بررسي ميزان سزارين وانديكاسيون هاي آن در بيمارستان تامين اجتماعي اردبيل،1382

بررسي ميزان سزارين وانديكاسيون هاي آن در بيمارستان تامين اجتماعي اردبيل،1382
دكتر افشار تموك ، نيره اميني ثاني ، دكتر ژوبين مقدم يگانه ،افروز مردي
مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل، شماره 8، تابستان 1382  ص 28
 چکيده   مشاهده متن   [PDF 122kb]

زمينه و هدف: سزارين در قرن گذشته نقش مهمي در كاهش مرگ و مير و عوارض ناشي از زايمان در مادر و جنين داشته است اما مساله نگران كننده افزايش ميزان سزارين در سال هاي اخير مي باشدكه مستلزم صرف هزينه بالاتر در سيستم مراقبت هاي سلامت مي باشد. سازمان بهداشت جهاني ميزان هاي بالاتر از 10 تا 15% را مجاز نمي داند. با توجه به شواهد باليني كه دال بر بالا بودن اين ميزان در اردبيل بود اين مطالعه با هدف تعيين ميزان سزارين و انديكاسيون هاي آن انجام شد.
روش كار: اين مطالعه به روش مقطعي از اسفند ماه 1381 تا مرداد ماه 1382 در بيمارستان تامين اجتماعي اردبيل انجام شد. با استفاده از پرسشنامه تنظيمي تمامي زايمان ها (سزارين و طبيعي) و انديكاسيون هاي سزارين بررسي گرديد و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.
يافته ها: 4/45% از زايمان ها به روش سزارين و 6/54% به روش طبيعي بود. از كل سزارين ها 8/55% انديكاسيون پذيرفته شده داشتند و 2/44% مورد اختلاف يا انتخابي بودند، كه 7/22% به علت سزارين تكراري، 4/8% به علت پرزانتاسيون جنيـن (بريج و عرضي) و 3/2% به علـت با ارزش بـودن جنـين تحـت عمـل جراحي به روش سزاريـن قرار گرفته بودند و براي 8/10 % از سزارين ها در پرونده انديكاسيون مشخصي ذكر نشده بود.
نتيجه گيري: در مطالعه حاضر سزارين درمقايسه با آمارهاي جهاني از ميزان بالايي برخوردار است. لازم است با ارايه آموزش هاي لازم و افزايش آگاهي افراد نسبت به عوارض سزارين جهت كاهش ميزان اين عمل جراحي چاره انديشي گردد

درباره admin