بررسي ميزان و علل كسور صورتحسابهاي پرونده هاي بيماران بستري تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي در بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي يزد در نيمه اول سال 1387

بررسي ميزان و علل كسور صورتحسابهاي پرونده هاي بيماران بستري تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي در بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي يزد در نيمه اول سال 1387
روح ا… عسگري ، حميدرضا دهقان ، محمد امين بهرامي ، فاطمه كشميري
فصلنامه بيمارستان، سال نهم، شماره 3، پاييز و زمستان 1389  صص 23-28
 چکيده   مشاهده متن   [PDF 254kb]

زمينه و هدف: مسئله كسورات بيمه اي يكي از معضلات عمده اي است كه بيمارستانها را با كمبود منابع مالي روبرو مي سازد. اين پژوهش با هدف تعيين ميزان و علل كسورات پرونده هاي بستري بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي يزد انجام شده است.
مواد و روش ها: اين پژوهش از نوع توصيفي مي باشد كه به صورت مقطعي در نيمه اول سال 1387 انجام شده است. روش نمونه گيري سرشماري بوده و در آن كليه پرونده هاي كسوري (5117 پرونده ) مرتبط به بيمه تامين اجتماعي بيمارستان هاي آموزشي شهر يزد مورد بررسي قرار گرفته است.داده ها در نرم افزار 16 SPSSوارد و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: در بيمارستانهاي اموزشي مورد مطالعه از مجموع صورتحسابهاي پرونده هاي بستري ، 9.8 % آنها در مدت مطالعه متحمل كسور شده است كه بيشترين ميزان اعمال كسورات (از مبالغ درخواستي) در بيمارستان افشار(با 12.7%) بوده است. بعد از آن بيمارستان سوختگي ( با 12.5 % )، بيمارستان صدوقي ( با 10%)و بيمارستان رهنمون ( با 8.2 %)در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند. بيشترين ميزان كسورات در بيمارستانهاي مورد مطالعه حق العمل جراح (%28.4) حق العلاج (15.06%) ،دارو)14.3% )بوده است و حق العمل كمك جراح بيمارستان هاي مورد مطالعه كسوري نداشته است.مهمترين علل كسورات نقص مدارك بيمه اي موجود در پرونده هاي بيماران بستري و عدم رعايت آيين نامه ها و بخشنامه هاي ابلاغي از سوي سازمانهاي بيمه اي بوده است.
نتيجه گيري: باتوجه به اينكه در چهار بيمارستان مورد مطالعه حق العمل جراح بيشترين ميزان كسورات را به خود اختصاص داده است.بنابراين ارائه راهكار موثر در كاهش كسورات اعمالي در بخش مذكور ضروري به نظر مي رسد كه اين امر منجر بهبود وضعيت مالي بيمارستانها مي گردد.
آموزش منابع انساني و استفاده از سيستمهاي بهينه اطلاعات بيمارستاني مي تواند از عوامل اصلي ايجاد كسورات بيمه اي جلوگيري كرده و وضعيت مالي بيمارستانها را بهبود مي بخشد

درباره admin