بررسي نيازهاي اطلاعاتي كاركنان سازمان تامين اجتماعي : اداره كل استان خراسان و شعب پنجگانه مشهد

بررسي نيازهاي اطلاعاتي كاركنان سازمان تامين اجتماعي : اداره كل استان خراسان و شعب پنجگانه مشهد
سيدعلي رحيمي زاده حسيني ، دكتر محمدرضا داورپناه
فصلنامه كتابداري و اطلاع رساني، شماره 30، تابستان 1384  ص 91
 چکيده

تحقيق حاضر به روش پيمايشي نيازهاي اطلاعاتي کارکنان اداره کل استان خراسان و شعب پنجگانه تأمين اجتماعي مشهد را بررسي کرده است. داده هاي مورد نياز پژوهش با استفاده از پرسشنامه، از حجم نمونه اي به ميزان 225 نفر از کارکنان در سه سطح (مديريت عالي، مياني و عملياتي) جامعه آماري تحقيق گردآوري شد. در پاسخ به سؤالات پژوهش نتايج زير به دست آمد: 1) بين نيازهاي اطلاعاتي کارکنان سازمان تأمين اجتماعي در سطوح سه گانه مديريت تفاوت وجود دارد؛ 2) بين برخي نيازهاي اطلاعاتي کارکنان صف و ستاد، تفاوت معنا دار وجود دارد؛
3) سطوح سه گانه مديريت در استفاده از منابع اطلاعاتي درون سازماني و برون سازماني با يکديگر تفاوتي ندارند؛ 4) آن دسته از کارکنان سازمان تأمين اجتماعي که داراي مراجعان بيشتري مي باشند نسبت به ديگر کارکنان، داراي نيازهاي اطلاعاتي بيشتري هستند؛ 5) کارکنان واحدهاي شغلي مختلف نيازهاي اطلاعاتي متفاوتي دارند، ولي نيازهاي اطلاعاتي خود را از منابع اطلاعاتي درون سازماني و برون سازماني واحدي تأمين مي کنند؛ 6) اطلاعات مديران ارشد درباره نيازهاي اطلاعاتي کارکنان زيردستشان، متناسب با نيازهاي واقعي آنان نمي باشد.

درباره admin