بررسی میزان فرسودگی شغلی کارکنان

بررسی میزان فرسودگی شغلی کارکنان (مرد و زن) در مدیریت درمان صندوق تأمین اجتماعی استان مازندران

مهدي رستگارنیا ( کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، مدیرت درمان تامین اجتماعی استان مازندران)

چكيده:

فرسودگی شغلی عبارت است از کاهش قدرت سازگاري فرد با عوامل فشارزا و سندرمی متشکل از خستگی عاطفی، مسخ شخصیت، کاهش عملکرد فردي، تصور منفی از خود، نگرش منفی نسبت به شغل، احساس عدم ارتباط با مراجعه کنندگان و افت شدید کاري می انجامد.
فرسودگی شغلی یک پدیدهاي عمومی و فراگیر است. ممکن است فرد را به سوي انواع بیماري جسمی و روانی سوق دهد و به بالاترین مرحله خستگی روانی و عاطفی برساند. این پژوهش به منظور بررسی میزان فرسودگی شغلی کارکنان مدیریت درمان صندوق تامین اجتماعی استان مازندران و ارتباط آن با متغیرهایی از قبیل جنسیت، وضعیت فردي، سمت شغلی، میزان درآمد، میزان سن و سابقه خدمت انجام شده است.

این پژوهش از نظر هدف کاربردي و از نظر روش توصیفی از نوع زمینه یابی است. جامعه آماري این تحقیق مشتمل است بر تمامی کارکنان مدیریت درمان صندوق تامین اجتماعی استان مازندران در سال 1386- 1385 که شامل 1562 شرکت کننده هستند. تعیین حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان انجام شده و حجم نمونه 310 نفر است که با روش تصادفی انتخاب شده اند. براي MBI سنجش متغیرهاي مورد مطالعه در این پژوهش از پرسشنامۀ فرسودگی شغلی مسلچ استفاده شده و اطلاعات جمعآوري شده با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان میدهد که فرسودگی شغلی در کارکنان (مرد و زن) صندوق تامین اجتماعی کم است و همچنین فرسودگی شغلی در زمینه خستگی عاطفی، مردان کمتر از زنان میباشد ولی در زمینه مسخ شخصیت و عملکرد فردي تفاوتی بین آنها مشاهده نشده است لذا پیشنهاد میشود که با در نظر گرفتن مراکز تفریحی کوتاه مدت و متوالی در جهت تقویت روحی کارکنان و توسعه کارگاههاي تخصصی مدیریت استرسی و خدمات مشاوره اي در جهت کاهش استرس کارکنان به خصوص براي کارکنان زن اقدام شود.

همچنین نتایج تحقیق نشان میدهد که متغیرهایی چون سمت شغلی، وضعیت فردي، درآمد، سن و سابقه خدمت در بروز فرسودگی شغلی در این سازمان تأثیري ندارد. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که مدیران سازمان در راستاي افزایش کارایی و ارتقاي سطح نوآوري کارکنان بین آنان تفاوت قائل نشده تا سازمان بتواند به اهداف از پیش تعیین شده خود برسد.

درباره admin