تأمین اجتماعی اهرم تحقق عدالت

احمد رمضانی فرخد ( کارشناس ارشد برنامه ریزي رفاه اجتماعی از دانشگاه تهران)

چکیده:

دست یابی به عدالت اجتماعی یکی از اهداف محوري تلاشهاي اجتماعی مردم است به طوري که از کهن ترین روزگاران و در همه جوامع باستانی تاکنون هر کس با هر نگرش و دیدگاه فرهنگی، سیاسی و اقتصادي آرزوي دست یابی و تحقق آن را در اذهان خود داشته است. بی شک در روزگار حاضر مهم ترین ابزار در تحقق و بسط عدالت اجتماعی، تأمین اجتماعی به شمار می رود.
در این مقاله تلاش بر آن است؛ ضمن طرح مفهوم تأمین اجتماعی و عدالت و بررسی روند تکاملی نظریه ها و بنیان هاي فکري- فلسفی حاکم، به ارائه مفهوم جامعی از عدالت نائل آییم و در راه دست یابی به این هدف با توسل به شناخت ابعاد، شاخص ها، مسائل و موضوع هاي مرتبط، این مفهوم را تا حد امکان روشن و شفاف کنیم.
در ادامه این مقاله سعی می شود به این سئوال کلی پاسخ داده شود که جهت کلی روند تحقق و بسط عدالت از طریق ساز و کارهاي تأمین اجتماعی چیست؟ نتایج این پژوهش بیانگر آن است که تأمین اجتماعی از چهار ساز و کار، اقتصادي- اجتماعی- سیاسی- فرهنگی قادر خواهد بود عدالت را در جامعه برقرار کند. به طوري که تأمین اجتماعی قادر خواهد بود ضمن تأثیرگذاري بر ابعاد مختلف (اقتصادي، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی) سازوکارهایی را به وجود آورد تا بتواند ضمن انجام فعالیت خود عدالت را نیز در جامعه گسترش دهد.

مشاهده متن    [PDF 962 KB]

درباره admin