تاثير آموزش «آماده سازي زايمان بر اضطراب» حين بارداري و زايمان زنان نخست باردار مراجعه كننده به درمانگاه هاي تامين اجتماعي شهر مشهد

تاثير آموزش «آماده سازي زايمان بر اضطراب» حين بارداري و زايمان زنان نخست باردار مراجعه كننده به درمانگاه هاي تامين اجتماعي شهر مشهد
فاطمه ملك پور افشار ، پروين سالاري ، دكتر هاله آذر پژوه ، دكتر حبيب اله اسماعيلي
مجله دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، شماره 51، تابستان 1384  صص 39-44
 چکيده   مشاهده متن   [PDF 198kb]

مقدمه : زنان ، دو برابر مردان دچار اضطراب مي شوند و از موارد منحصر به فرد اضطراب زا براي زنان ، بارداري و زايمان مي باشد . 70% نخست زايان در طي حاملگي اضطراب را تجربه مي كنند ، به علت نتايج متفاوت مطالعات در كشورهاي ديگر و عدم وجود مطالعه اي مشابه در ايران ، پژوهش حاضر با هدف بررسي تاثير «آموزش آماده سازي زايمان» بر اضطراب حين بارداري و زايمان زنان نخست باردار مراجعه كننده به درمانگاههاي تامين اجتماعي شهر مشهد (1379) انجام شده است . ..

درباره admin