تاثير تامين اجتماعي بر رشد اقتصادي در ايران

تاثير تامين اجتماعي بر رشد اقتصادي در ايران
دكتر مسعود نونژاد ، علي اصغر بهارلو
ماهنامه اطلاعات سياسي – اقتصادي، شماره 258، بهمن و اسفند 1387  ص 168
 چکيده   مشاهده متن   [PDF 216kb]

تامين اجتماعي، در پيشرفت و توسعه كشورها اهميت بسزايي دارد، به گونه اي كه امروزه يكي از شاخصهاي اصلي سنجش پيشرفت هر كشور ميزان رشد و گستردگي تامين اجتماعي آن است. تامين اجتماعي، در حقيقت افزايش رفاه اقتصادي است و امنيت انسان را بعنوان محور توسعه در نظر مي گيرد…

درباره admin