تاثير رويكرد مبادله رهبر-پيرو بر رضايت شغلي كاركنان شعبه هاي تامين اجتماعي تهران

تاثير رويكرد مبادله رهبر-پيرو بر رضايت شغلي كاركنان شعبه هاي تامين اجتماعي تهران
رضا رسولي، بهنام شهائي
فصلنامه چشم انداز مديريت بازرگاني، شماره 33، زمستان 1388   ص 67
 چکيده   مشاهده متن   [PDF 287kb]

يكي از عوامل مؤثر بر رضايت كاركنان، رابطه آنان با مدير مستقيم شان است. رويكرد مبادله رهبر- پيرو بر رابطه مبادله اي منحصر به فرد ميان مدير و كارمند تاكيد داشته و مخالف قضيه استفاده از يك سبك خاص براي تمامي كاركنان است. رابطه مبادله اي ميان مدير و كارمند مي تواند خوب و باكيفيت و يا ضعيف و كم كيفيت باشد. براين اساس، تحقيق كمي حاضر در ميان 182 كارمند شعب تامين اجتماعي تهران دريافت كه رابطه مبادله اي خوب ميان مدير و كارمند، موجب افزايش رضايت دروني، بيروني و عمومي كاركنان مي شود. از طرفي، نتايج نشان داد كه رابطه مبادله اي ضعيف صرفاً بر رضايت بيروني كارمند تاثير معناداري دارد. لذا حتي با اينكه رابطه مبادله اي مدير و كارمند ضعيف است، ساير عوامل مؤثر بر نيازهاي بيروني ممكن است به حدي قوي باشند كه رابطه مبادله اي ضعيف ميان مدير و كارمند نتواند رضايت شغلي را تحت الشعاع خود قرار دهد.

درباره admin