تحليلي بر اعتبارات امور اجتماعي و بخش بهزيستي و تامين اجتماعي طي دو دهه اخير (81 – 1358)

تحليلي بر اعتبارات امور اجتماعي و بخش بهزيستي و تامين اجتماعي طي دو دهه اخير (81 – 1358)
ناصر حق جو
فصلنامه رفاه اجتماعي، شماره 4، تابستان 1381  ص 81
 چکيده

ين مقاله به بررسي روند اعتبارات امور اجتماعي و همچنين بخش بهزيستي و تامين اجتماعي در دو دهه اخير پرداخته و تاثير آن را بر (رفاه ملي) مورد ارزيابي قرار داده است. نويسنده با بررسي اعتبار امور اجتماعي و مقايسه آن با ساير امور نشان مي دهد که روند اعتبارات امور اجتماعي طي سالهاي بعد از انقلاب رشد قابل توجهي هم از حيث سهم و هم از نظر مقدار داشته است. در ادامه بحث، نويسنده سهم اعتبارات امور اجتماعي از توليد ناخالص داخلي را بررسي کرده و پس از آن با توجه به اين که بخش بهزيستي و تامين اجتماعي تنها بخشي از امور اجتماعي را تشکيل مي دهد روند اعتبارات اين بخش را تحليل کرده است. نويسنده در پايان نتيجه گرفته که به رغم رشد فزاينده اعتبارات در شرايط کنوني سرانه اعتبار بهزيستي و تامين اجتماعي هر فرد ايراني از 4 دلار فراتر نرفته که پاسخگوي نياز شهروندان ايراني به خدمات اجتماعي و بهزيستي نخواهد بود.

درباره admin