تخمين و مقايسه بهره وري شعب سازمان تامين اجتماعي تهران: 83-1379

تخمين و مقايسه بهره وري شعب سازمان تامين اجتماعي تهران: 83-1379
محمد هاديان ، حميد حقاني، حسن يوسف زاده
فصلنامه مديريت سلامت، شماره 32، تابستان 1387  ص 63
 چکيده   مشاهده متن   [PDF 283kb]

مقدمه : مقدمه سازمان تامين اجتماعي به عنوان يكي از بزرگترين سازمان هاي بيمه اي، با پوشش 28 ميليون نفر از جمعيت كشور و 34 هزار پرسنل با قلمرو هاي گسترده بيمه اي، درماني، سرمايه گذاري و… مقوله مهم و كليدي در ساختار اقتصادي و اجتماعي كشور مي باشد. لذا بالا بردن بهره وري اين سازمان در برگيرنده منافع عمومي جامعه است.
روش بررسي: در اين مقاله بهره وري نيروي كار، سرمايه و بهره وري عوامل كل شعب سازمان تامين اجتماعي تهران از روش هاي؛ شاخص ها، تحليل فراگير داده ها و تابع توليد طي سالهاي 1383-1379 مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است. براي اين منظور از داده هاي تلفيقي و از فرم پوششي نهاده مدار استفاده شده است. متغير وابسته در اين مطالعه تعداد بيمه شدگان به عنوان توليد و متغير هاي توضيحي شامل تعداد پرسنل و هزينه هاي سرمايه اي است. لازم به ذكر است كه اطلاعات مورد نياز از مركز گزارشات آماري سازمان تامين اجتماعي تهران گردآوري شده است. يافته ها: يافته ها نشان داد در طول دوره مورد بررسي، ميانگين تغييرات بهره وري كل معادل 021/1 بوده است. با توجه به اين كه عدد به دست آمده بزرگتر از يك مي باشد دلالت بر بهبود بهره وري در طي دوره مورد مطالعه مي باشد. همچنين نتايج به دست آمده از روش هاي؛ شاخص ها، تحليل فراگير داده ها و تابع توليد يكسان بوده و حاكي از تاثير پذيري تغييرات بهره وري كل از تغييرات تكنولوژيكي مي باشد و تغييرات كارايي مديريتي و كارايي مقياس در رتبه هاي بعدي قرار دارند.
نتيجه گيري : افزايش بهره وري عوامل توليد در قالب يك برنامه ريزي جامع و بر اساس نتايج روش شاخص ها و تحليل فراگير داده ها نقش عمده اي در كاهش هزينه هاي شعب بيمه سازمان تامين اجتماعي ايفاﺀ مي نمايد. پيشنهاد مي شود كه اثرات عواملي از قبيل كيفيت ارائه خدمات و رضايتمندي بيمه شدگان بر بهره وري شعب مذكور مورد توجه قرار گيرد

درباره admin