توانمندي ها و محدوديت هاي مديريت بحران در بيمارستان هاي شهداي عشاير و تامين اجتماعي خرم آباد در سال 1385

توانمندي ها و محدوديت هاي مديريت بحران در بيمارستان هاي شهداي عشاير و تامين اجتماعي خرم آباد در سال 1385
فريده ملك شاهي ، مهناز مرداني
فصلنامه پرستاري مراقبت ويژه، شماره 1، زمستان 1387  ص 29
 چکيده   مشاهده متن   [PDF 207kb]

اهداف: واكنش مناسب نسبت به حوادث غيرمترقبه نيازمند آمادگي امكانات و برنامه­ريزي مناسب است. در هر بيمارستان، توانمندي­ها و محدوديت­ها بايد شناسايي شوند تا با تقويت نقاط ضعف، آمادگي بيشتري براي مقابله با حوادث غيرمترقبه وجود داشته باشد. اين پژوهش با هدف تعيين ميزان توانمندي­ها و محدوديت­هاي بيمارستان­هاي آموزشي تامين­اجتماعي خرم­آباد در مديريت بحران انجام شد .
روش ها: اين مطالعه به­صورت مقطعي- مشاهده­اي انجام شده است. جامعه­ ي آماري پژوهش شامل روسا، مديران پرستاري و همچنين مسئولين كميته­هاي بحران بيمارستان­ها بود؛ اين افراد در مجموع 27 نفر بودند. گردآوري داده­ها از طريق پرسش­نامه و مشاهده­ ي مستقيم اسناد و مدارك و تكميل چك ليست انجام گرفت. آناليز توصيفي با استفاده از فراواني، درصد فراواني، ميانگين و انحراف معيار با نرم­افزار SPSS 11.5 بيان شدند.
يافته­ها: برنامه عملياتي مدوني در زمينه بحران وجود نداشت يا به طور صحيح اجرا نمي­شد و از بُعد غيرسازه­اي نيز مشكلات عمده ­ اي وجود داشت. از نظر سازه­اي، اكثر افراد جامعه­ي آماري (6/55%) معتقد بودند كه بيمارستان در زمان بروز زلزله استحكام لازم را ندارد.
نتيجه­گيري: ضرورت بازنگري در بناي بيمارستان­هاي موجود با رويكرد كاهش آسيب­پذيري سازه­اي، غيرسازه­اي و طراحي برنامه عملياتي مدون توصيه مي­شود تا تضميني بر ادامه خدمات­رساني در شرايط بحران باشد

درباره admin