جستاري نقادانه در نظام حقوقي تامين اجتماعي ايران

جستاري نقادانه در نظام حقوقي تامين اجتماعي ايران
حسن باديني
فصلنامه حقوق دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، سال سي و هشتم، شماره 4، زمستان 1387  ص 57
 چکيده   مشاهده متن   [PDF 281kb]

امروزه نظام تامين اجتماعي ايران بعد از پشت سر گذاشتن دوره هاي مختلف وارد مرحله تكامل سازماني و توجه به پوشش همگاني شده است. اما اين نظام همانند تمام نظام هاي طراحي شده توسط انسان كاستي هايي دارد كه بايد نسبت به رفع آن اقدام شود. در اين مقاله نظام تامين اجتماعي از جنبه حقوقي مورد نقد و بررسي قرار گرفته و براي مهم ترين چالش ها و كاستي هاي آن پيشنهادهاي لازم ارايه شده است. محورهاي اصلي بحث عبارت است از: مفهوم و محتواي حق برخورداري از تامين اجتماعي و اصول حاكم بر آن مانند اصل فراگيري، اصل جامعيت و كفايت و اصل برابري و تكليف دولت در اين زمينه و بررسي ساختارها و تشكيلات مربوط به عملياتي كردن آن؛ ناهمگوني ها، تبعيض ها، تفاوت هاي غيرقابل توجيه، تعارض ها، همپوشاني ها و وجود ضوابط غيرمنطقي در نظام تامين اجتماعي ايران و آسيب شناسي وضع قوانين و مقررات.

درباره admin