درآمدي بر مباني تكافل و تامين اجتماعي در اسلام

درآمدي بر مباني تكافل و تامين اجتماعي در اسلام
حسن حاج حسيني
ماهنامه معرفت، شماره 139، تير 1388  ص 55
 چکيده   مشاهده متن   [PDF 502kb]

امروزه در علوم اجتماعي موضوع تامين و تكافل اجتماعي كه به طور كلي، با عنوان «خدمات اجتماعي» از آن ياد مي شود بحثي اساسي و كاربردي است. مسئله اصلي اين است كه دين درباره تامين اجتماعي چه تعريف و راهبردهايي را ارائه مي دهد. هدف اين نوشتار، ارائه مباحث اساسي موضوع خدمات و تامين اجتماعي از منظر مباني ديني است. با كنكاشي در آموزه هاي ديني، اين مطلب استفاده مي شود كه دين همان گونه كه براي حيات فردي انسان برنامه دارد، در خصوص چگونگي زيست اجتماعي، راه هاي تعاون و همكاري، و همبستگي اجتماعي بر اساس راه هاي مقبول در نزد عقلا و نيز برخي راهبردهاي تاسيسي براي رفع نيازهاي مادي و روحي افراد جامعه نيز برنامه دارد. روش انجام اين مقاله توصيفي با استفاده از اسناد و مدارك ديني است.
مهم ترين يافته هاي اين تحقيق اين است كه از منظر دين، تكافل اجتماعي حقي است همگاني كه از سوي جامعه و حكومت به رسميت شناخته شده و به وسيله راهبردهاي سلبي و ايجابي براي حمايت از همه افراد جامعه به منظور تامين نيازهاي عالي و غيرعالي حيات طيبه بخصوص به هنگام بحران تعبيه شده است.

 

درباره admin