دولت رفاه

دولت رفاه
فروغ مصطفي منتقمي
دو ماهنامه بررسي هاي بازرگاني، شماره 225، خرداد و تير 1389  ص 47
 چکيده   مشاهده متن   [PDF 321kb]

لزوم تامين رفاه شهروندان از سوي دولت را مي توان از زواياي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و حقوقي مورد مطالعه قرار داد. اهميت وجود سطح قابل قبولي از رفاه در اجتماع موجب شده است در جهان معاصر مفهوم دولت رفاه در برخي از كشورها عينيت يابد. پس از فعاليت گونه هايي از دولت رفاه و صرف هزينه هاي سنگين ناشي از تامين رفاه عمومي در اين دولت ها و بروز بحران در اداره دولت هاي رفاه، انتقادهايي به عملكرد آن ها وارد شده است. در آغاز مطالب ارائه شده راجع به دولت رفاه برخي از مفاهيم و اصطلاحات مربوط به موضوع و اقدامات دولت هاي رفاه براي تامين رفاه همگاني مورد مطالعه قرار گرفته است. سپس انتقادهاي وارد شده به دولت هاي رفاه و اصلاحات انجام شده براي رفع بحران ناشي افزايش هزينه هاي اين دولت ها بررسي شده است و در پايان نتيجه مباحث مزبور ارائه گرديده است.

درباره admin