رابطه كيفيت زندگي كاري و ابعاد آن با جامعه پذيري سازماني كاركنان سازمان تامين اجتماعي اصفهان

رابطه كيفيت زندگي كاري و ابعاد آن با جامعه پذيري سازماني كاركنان سازمان تامين اجتماعي اصفهان
اكبر اعتباريان ، مسعود خليلي
فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسي كاربردي، شماره 36، بهار و تابستان 1387  ص 81
 چکيده   مشاهده متن   [PDF 292kb]

اين پژوهش در سال 1387، با هدف بررسي رابطه كيفيت زندگي كاري و ابعاد آن با جامعه پذيري سازماني در بين كليه كاركنان سازمان تامين اجتماعي استان اصفهان انجام شده است. نوع پژوهش به لحاظ هدف كاربردي، از نوع توصيفي ـ همبستگي بوده و به روش ميداني اجرا گرديده است. ابزار گردآوري اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته، حاوي سه قسمت اطلاعات فردي شامل 3 سؤال، پرسشنامه جامعه پذيري شامل 25 سؤال و پرسشنامه كيفيت زندگي كاري شامل 35 سؤال (در 8 حيطه) است. پايايي پرسشنامه براي دو قسمت جامعه پذيري و كيفيت زندگي كاري به روش آلفاي كرونباخ محاسبه گرديد و به ترتيب با ضريب آلفاي 95/0 و 91/0 تاييد شد. همچنين روايي صوري و محتوايي آن مورد تاييد كارشناسان و متخصصان قرار گرفت. تعداد نمونه 163 نفر محاسبه شد و به شكل تصادفي طبقه بندي شده از بين تيپ هاي پنجگانه سازمان تامين اجتماعي استان اصفهان انتخاب گرديد. نتايج تحقيق وجود رابطه مستقيم و معنادار (01/0 >P) سطح كيفيت زندگي كاري و تمامي 8 بعد آن شامل پرداخت كافي و منصفانه، محيط ايمن و بهداشتي، ايجاد فرصت رشد و امنيت مستمر، نقش قانون و قانونگرايي، وابستگي اجتماعي زندگي كاري، فضاي كلي زندگي كار

درباره admin