رابطه كيفيَت زندگي كاري با ميزان بهره وري مديريَت بيمارستان هاي تامين اجتماعي استان تهران: سال

رابطه كيفيَت زندگي كاري با ميزان بهره وري مديريَت بيمارستان هاي تامين اجتماعي استان تهران: سال

فرشته عليزاده ، سيد جمال الدين طبيبي، اميراشكان نصيري پور، محمودرضا گوهري

فصلنامه مديريت سلامت، شماره 34، زمستان 1388  ص 21

 چکيده   مشاهده متن   [PDF 249kb]

مقدمه :امروزه كيفيَت زندگي كاري به عنوان يك مفهوم جهاني در مرحله مديريَت منابع انساني و توسعه سازماني مورد تامل قرار گرفته و تامين و ارتقاي آن كليد اصلي موفَقيَت مديريَت هر سازمان به شمار مي رود و بهره وري نيز به عنوان عامل كليدي توسعه اقتصادي كشور ها محسوب مي شود . روش بررسي: پژوهش حاضر به روش توصيفي مقطعي انجام شده است . جامعه آماري مديران بيمارستان هاي تامين اجتماعي استان تهران ( N=10)ميباشد . ابزار گرداوري داده ها شامل دو پرسشنامه مرتبط با شاخص هاي كيفيَت زندگي كاري و بهره وري مي باشد . يافته ها :در بين شاخص هاي كيفيَت زندگي كاري، فضاي كاري در سازمان با ميانگين 72/3 در بالاترين وضعيت و طراحي شغل با ميانگين 9/2 در پايين ترين وضعيت مي باشند و مشاركت در تصميم گيري با ضريب همبستگي 858/0وP- value =0/002 از نظر آماري بالاترين ميزان همبستگي را را با كيفيَت زندگي كاري نشان مي دهد و امتيازات مادي با ضريب همبستگي 358/0و P-value = 0/31 ارتباط معناداري را با شاخص كيفيَت زندگي كاري نشان نداد.از طرف ديگر با توجَه به ميانگين به دست آمده بين مولفه هاي بهره وري شناخت شغل با ميانگين 4/4 در بالا ترين وضعيت و بازخور عملكرد با ميانگين 3/2 در پايين ترين وضعيت مي باشند و مولفه توانايي با ضريب همبستگي 664/0وP-Value= 0/036 همبستي مثبت و معناداري را با مولفه بهره وري نشان داد . از بين عناصر كيفيَت زندگي كاري صرفا دموكراسي در سازمان با ضريب همبستگي 665/0و P-value = 0/036 همبستگي مثبت ومعناداري را با بهره وري نشان داد . نتيجه گيري :بين كيفيَت زندگي كاري با بهره وري مديريَت در بيمارستان هاي تامين اجتماعي استان تهران رابطه معناداري وجود دارد.

درباره admin