راهکارهاي تعمیم و گسترش پوشش بیمه اي در سازمان تأمین اجتماعی ايران

دکتر علی حسن زاده ( جراح و متخصص چشم پزشکی، رئیس هیات مدیره سازمان بیمه خدمات درمانی)

سعیده فخیم علیزاده ( کارشناس، بیمارستان حضرت رسوال اکرم ( ص))

چکیده:

پدیده تأمین اجتماعی از دو بخش شناخته شده بیمه اجتماعی و حمایت اجتماعی تشکیل شده و ساز و کارهاي حاکم بر این دو بخش کاملاً با هم متفاوت است.

سازمان ملل متحد توسعه تأمین اجتماعی را الزام کلیه دولتها تلقی کرده و اعلامیه جهانی حقوق بشر برخورداري از آن را حق کلیه اعضاي جامعه میداند. مقاوله نامه 102 دفتر بين المللی کار ویژگیهاي اصلی آن را تعریف کرده و استانداردهاي حداقل را توصیف نموده است.

بخش اعظمی از جمعیت جهان از حفاظتهاي اجتماعی برخوردار نبوده، یا برخورداري جزیی دارند. این امر در کشورهاي در حال توسعه شدیدتر است. شاغلین بخش غیررسمی اقتصاد به دلایل متعددي از پوشش تأمین اجتماعی خارج هستند و مهمترین علت آن وجود مشکل در جمع آوري سهم مشارکت کارگر و کارفرماست.

 مشاهده متن    [PDF  895 KB]

درباره admin