رهبري تحول آفرين و فرهنگ سازماني: مطالعه موردي در وزارت رفاه و تامين اجتماعي

رهبري تحول آفرين و فرهنگ سازماني: مطالعه موردي در وزارت رفاه و تامين اجتماعي
حسن عابدي جعفري، عسل آغاز
نشريه دانش مديريت، شماره 80، بهار 1387  ص 77
 چکيده   مشاهده متن   [PDF 130kb]

توسعه‏هاي اخير در نظريه هاي رهبري، از نظريه هاي رهبري كاريزماتيك كه رهبر را موجودي غيرمعمولي فرض مي‏كرد و پيروان را وابسته به رهبري مي‏دانست به سمت تئوري هاي نئوكاريزماتيك و رهبري تحول آفرين كه به توسعه و توانمندسازي پيروان جهت عملكرد مستقل توجه مي كنند، انتقال يافته است. به دليل توجه فزاينده به عامل رهبري در ايجاد تحولات سازماني در سطح دنيا وكليدي بودن عامل فرهنگ در انجام اين امر، در اين تحقيق سعي بر آن شده است كه رابطه متقابل رهبري تحول آفرين و فرهنگ سازماني از طريق روش تحقيق همبستگي مورد بررسي قرار گيرد. يافته‏هاي حاصل ازتحقيق نشان مي‏دهدكه رهبران وزارت رفاه وتامين اجتماعي خود را تحول آفرين قلمداد مي‏كنند، اما پيروان رهبرانشان را تحول آفرين نمي‏دانند و از لحاظ فرهنگي چه رهبران وچه پيروان انسجام و هويت پاييني را دروزارت خانه اعلام مي‏دارند. اين امر هشداري است به سازمان‏ها و وزارت‏خانه‏هايي كه قبل از ادغام فرهنگي دست به ادغام صرفاً فيزيكي مي‏زنند.

درباره admin