روند شكل گيري حقوق تامين اجتماعي در اسناد و موازين بين المللي

روند شكل گيري حقوق تامين اجتماعي در اسناد و موازين بين المللي
مصطفي السان ، مجتبي همتي
فصلنامه رفاه اجتماعي، شماره 19، زمستان 1384  ص 253
 چکيده   مشاهده متن   [PDF 361kb]

طرح بحث: تامين اجتماعي، به عنوان يکي از نهادهاي ضروري براي زندگي نوين، در سايه تحولات جهاني در مفهوم حق و ساختار سياسي حکومت شکل گرفته است. با وجود انجام تحقيقات نسبتا مفصل در زمينه تامين اجتماعي از جنبه هاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و تاريخي، اين موضوع – به ويژه در کشورمان – به ندرت از لحاظ حقوقي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
روش تحقيق: اين مطالعه با استفاده از روش کتابخانه انجام شده است و هدف از آن مطالعه روند شکل گيري حقوق تامين اجتماعي و تحولات آن با تکيه بر اسناد و مقررات بين المللي مي باشد.
يافته ها: بررسي موضوع نشان داد که رابطه منسجمي از حيث حق تکليف بر تامين اجتماعي ميان دولت و مردم وجود دارد و لذا حقوق تامين اجتماعي يکي از مقوله هاي حقوق بشر به شمار مي آيد.

درباره admin