سير تكاملي نظام هاي بيمه اجتماعي روستاييان در ايران و كشورهاي توسعه يافته جهان

سير تكاملي نظام هاي بيمه اجتماعي روستاييان در ايران و كشورهاي توسعه يافته جهان
حسين شيرزاد
فصلنامه روستا و توسعه، شماره 28، زمستان 1383  ص 67
 چکيده   مشاهده متن   [PDF 1116kb]

هدف اصلي اين مقاله بررسي نظام هاي بيمه اي و تامين اجتماعي روستايي در دو گروه اول كشورهايي كه نظام بيمه اي و تامين اجتماعي آنها شامل همه افراد كشور اعم از روستايي و شهري است و گروه دوم كشورهايي كه نظام بيمه اي و تامين اجتماعي مجزا براي بخش هاي شهري و روستايي هستند . در اين مقاله ،‌پس از نگاهي به تاريخچه بيمه روستاييان در ايران ،‌ نظام بيمه اي و تامين اجتماعي كشورهاي انگلستان ، سوئيس ، و كره جنوبي از دسته اول و كشورهاي مكزيك ، يونان ، فنلاند ،‌ برزيل و فرانسه از دسته دوم بررسي شده اند

درباره admin