شناسايي چگونگي روشهاي تامين منابع مالي نظام سلامت كشورهاي منتخب

شناسايي چگونگي روشهاي تامين منابع مالي نظام سلامت كشورهاي منتخب در فاصله سالهاي 2004-1998 و ارائه سازوكارهاي توليد منابع مالي جديد در نظام سلامت ايران
علي ماهر، علي محمد احمدي، آناهيتا شكري جمناني
پژوهشهاي رشد و توسعه پايدار (پژوهشهاي اقتصادي)، سال هشتم، شماره 1، بهار 1387 صص 115-149
 چکيده   مشاهده متن   [PDF 333kb]

نظامهاي سلامت ايجاد شده اند تا با ارائه خدمات بهداشتي، درماني و پيشگيري، سطح سلامت افراد جامعه را بهبود و ارتقاء بخشند؛ اما گاهي دسترسي به اين خدمات بويژه در كشورهاي با درآمد پايين به بهاي فقيرشدن خانوارها مي انجامد. اطلاع از چگونگي تامين منابع مالي نظام سلامت به منظور تامين منابع مالي فعاليت هاي بخش سلامت و شناسايي الگوهاي تامين اعتبار با توجه به توسعه سطح اقتصادي – اجتماعي، ظرفيت ها و زيرساخت هاي مالي، قابليت اجراء، مسؤوليت و پاسخگويي سياسي در قبال سياست هاي اتخاذ شده، مي تواند مبنايي صحيح براي برنامه ريزي سياست هاي بهداشتي و درماني عدالت محور، قرار گيرد. اين پژوهش به بررسي ميزان تاثير متغيرهاي اثرگذار در تامين منابع مالي نظام سلامت، كه شامل درآمد عمومي دولت براي سلامت، هزينه هاي تامين اجتماعي براي سلامت، پرداخت مستقيم توسط افراد براي سلامت، برنامه هاي پيش پرداخت خصوصي براي سلامت بر كل مخارج سلامت در ده كشور عضو سازمان توسعه و همكاري هاي اقتصادي در فاصله سالهاي 2004-1998 ميلادي مي پردازد. به دليل كوتاه بودن دوره زماني مورد بررسي، جهت تخمين مدل از داده هاي تابلويي استفاده، و سپس با استفاده از نتايج حاصل از تخمين، پيشنهاداتي براي كشور ايران ارائه شده است. نتايج بررسي نشان داد كه ميزان مخارج بهداشتي و درماني خانوار، از متغيرهاي مخارج عمومي دولت، هزينه هاي تامين اجتماعي، پرداخت مستقيم توسط افراد، و برنامه هاي پيش پرداخت خصوصي تاثير مي پذيرد. اتخاذ رويكردهايي از قبيل تامين منابع مالي از طريق ماليات، انتخاب روشهاي تامين مالي صعودي، طراحي و عملياتي نمودن نظام جامع اطلاعات، تعيين تعرفه خدمات درماني بر اساس قيمت تمام شده خدمات، ارتباط منسجم بين بخش خصوصي و بخش دولتي در ارائه خدمات درماني، شفاف نمودن سهم مشاركت مردم و دولت در تامين منابع مالي نظام سلامت، ساماندهي وضعيت خيريه ها در كشور از لحاظ منابع ورودي و صرف هزينه و مواردي از اين قبيل مي تواند در زمينه توليد منابع مالي جديد مؤثر واقع شده و اثربخشي نتايج سياست هاي بهداشتي و درماني اتخاذ شده و عدالت محوربودن آنها را افزايش دهد.

درباره admin