طراحي مدل ساختاري براي وزارت رفاه و تامين اجتماعي ايران

طراحي مدل ساختاري براي وزارت رفاه و تامين اجتماعي ايران
ايروان مسعوداصل، سيدجمال الدين طبيبي
پايش، شماره 30، بهار 1388  ص 171
 چکيده   مشاهده متن   [PDF 294kb]

با توجه به اهميت رفاه اجتماعي بر بهره وري نيروي كار و سرمايه انساني، اهميت رابطه رشد و توسعه اقتصادي با رفاه اجتماعي و تاثير آن بر توزيع درآمد و در نتيجه، برخورداري از برابري و عدالت و تامين رفاه جامعه، وزارت رفاه و تامين اجتماعي در سال 1383 به صورت وزارتخانه اي مستقل آغاز به كار كرد. بر اين اساس، پژوهش حاضر با هدف شناسايي ساختار و مبناي پوشش و وظايف اساسي حوزه رفاه و تامين اجتماعي در ايران و كشورهاي منتخب، انجام شد تا ساختاري متناسب با وضعيت ايران پيشنهاد گردد.
در اين مطالعه كه به صورت توصيفي ـ تحليلي انجام شده است، به منظور ارايه الگو، بررسي تطبيقي ساختار نظام رفاه و تامين اجتماعي در كشورهاي منتخب نيز صورت گرفته و از بين ابعاد ساختاري، بعد تمركز به منزله محور اين بررسي انتخاب شده است.
يافته هاي حاصل از اين پژوهش، شباهت ها و تفاوت هايي را در وضع موجود ساختار رفاه و تامين اجتماعي جامعه پژوهش نشان دادند. شباهت ها عبارتند از:
– در غالب كشورها، اصول و مباني مشتركي براي تحقق هدف ها و وظايف وجود دارند؛
– از نظر پيچيدگي، ساختار تشكيلاتي تمامي كشورهاي مورد مطالعه، ساده و كم حجم و نظام برنامه ريزي، متمركز و اجرا در آنها به صورت نامتمركز هستند و در مجموع نيز ساختار مديريت رفاه و تامين اجتماعي از ساختار نامتمركز تبعيت مي كند.
تفاوت ها عبارتند از:
– در كشورهاي منتخب، در ارتباط با بعد ساختاري، دو رويكرد متفاوت براي تفكيك نظام هاي رفاه و تامين اجتماعي وجود دارد: رويكرد مبتني بر پوشش (Coverage) اقامت و رويكرد مبتني بر پوشش اشتغال.
مطالعه وضعيت ايران نشان داد كه وظايف و ماموريت هايي كه براي اين وزارتخانه در نظر گرفته شده بسيار متنوع و متعددند و لازم است خدمات آن همه افراد جامعه را شامل گردد. براي تحقق اين امر، پيشنهاد مي شود كه مليت، مبناي پوشش جمعيت قرار گيرد. ساختار نيز بايد به سمت وضعيت نامتمركز حركت كند تا از شكل پيچيده خارج شود و در قالب ساختاري ساده و كم حجم قرار گيرد. در اين حالت، فعاليت اصلي دولت در حوزه رفاه و تامين اجتماعي به برنامه ريزي، ارزيابي و تعيين استاندارد در سطح كلان محدود مي شود تا بتواند با توان بيشتري به اين امور بپردازد.

درباره admin