طرح برپايي نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي كشور

طرح برپايي نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي كشور
دكتر محمد ستاري فر
مجله برنامه و بودجه، شماره 74، تير و مرداد 1381  صص 3-31
 چکيده

ر تاريخ بشري، مقولاتي همچون گرسنگي، بيكاري، فقر، از كارافتادگي، بي‌سرپرستي، حوادث و سوانح، در راه ماندگي و نياز به مراقبت‌هاي بهداشتي و درماني از دغدغه‌هاي جوامع بشري بوده و خواهد بود. در قرون گذشته و در آستانه قرن 21 ميلادي، اين مسائل به كانون‌هاي توجه جدي افراد، جوامع، دولت‌ها، احزاب و گرايش‌هاي مختلف فكري و ارزشي و مانند اينها تبديل شده است. از اين رو در طي قرن گذشته، اگرچه دولت‌ها و حاكميت‌هاي سياسي، رسالت‌هاي متفاوتي داشته‌اند، ليكن خود را ملزم به برپايي اصول، نهادها، ساختارها و سازوكارهايي تحت عنوان نظام تأمين اجتماعي براي پاسخ گويي به اين نيازهاي انساني و اجتماعي نموده‌اند.
در اين گزارش، پس از بررسي مرور كلي بر پيشينة تاريخي نظام تأمين اجتماعي در جهان، وضعيت تأمين اجتماعي در ايران و تنگناهاي موجود آن، زمينه‌هاي شكل‌گيري نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي كشور و الزامات اساسي آن مورد بررسي قرار گرفته و در پايان لايحة “ساختار سازماني نظام تأمين اجتماعي كشور” كه توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور پيشنهاد شده است، ارائه مي‌گردد.

درباره admin