عوامل مؤثر بر توسعه سرمايه هاي انساني در بيمارستانهاي سازمان تامين اجتماعي ايران

عوامل مؤثر بر توسعه سرمايه هاي انساني در بيمارستانهاي سازمان تامين اجتماعي ايران
سيد جمال الدين طبيبي ، سودابه وطن خواه ، اميراشكان نصيري پور، شقايق وحدت
مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين، شماره 59، تابستان 1390 ص 55
 چکيده   مشاهده متن   [PDF 212kb]

زمينه: توسعه سرمايه هاي انساني در سازمانهاي بهداشتي كه با جان و سلامت انسانها سر و كار دارند، بسيار مهم است. هدف: مطالعه به منظور شناسايي عوامل مؤثر بر توسعه سرمايه هاي انساني بيمارستانهاي سازمان تامين اجتماعي ايران انجام شد.
مواد و روشها: اين پژوهش مقطعي در سال 1389 در بيمارستانهاي تامين اجتماعي ايران اجرا شد. با مطالعه الگوهاي توسعه سرمايه هاي انساني، الگوي مفهومي اوليه طراحي و با نظر سنجي از خبرگان تاييد شد. سپس پرسشنامه طراحي شده بر اساس الگوي اوليه توسط تمام مسئوولين توسعه سرمايه هاي انساني مديريت درمانهاي سازمان تامين اجتماعي (68 نفر) تكميل شد. تحليل عامل اكتشافي با روش بيشينه احتمال و تفسير متغيرها با روش واريماكس انجام شد. براي تاييد عوامل به دست آمده از تحليل عامل تاييدي و براي تعيين روابط مستقيم و غير مستقيم مؤلفه ها از روش الگوي معادله هاي ساختاري استفاده شد.
يافته ها: عوامل مربوط به مؤلفه تعهد (توسعه سازمان و تعهد مديريت) با عامل تعيين مسير پيشرفت شغلي ارتباط داشت. عامل تعيين مسير پيشرفت شغلي با عامل برنامه ريزي آموزش رابطه مستقيم داشت. عامل برنامه ريزي آموزش رابطه اي مستقيم با عوامل اقدام هاي توسعه سرمايه هاي انساني (آموزش و توسعه فردي) برقرار مي كرد و عامل ارزشيابي نيز به عنوان يك عامل مستقل تاثيرگذار بر تمام عوامل شناخته شد.
نتيجه گيري: با توجه به يافته ها، عوامل شناسايي شده در اين پژوهش براي توسعه سرمايه هاي انساني بيمارستانهاي سازمان تامين اجتماعي مناسب به نظر مي رسد.

درباره admin