عوامل مؤثر بر پذيرش بيمه اجتماعي در ميان كشاورزان: مطالعه موردي شهرستان هاي قروه و دهگلان، استان كردستان

عوامل مؤثر بر پذيرش بيمه اجتماعي در ميان كشاورزان: مطالعه موردي شهرستان هاي قروه و دهگلان، استان كردستان
محمد امين شريفي، محمود حسيني
فصلنامه روستا و توسعه، شماره 46، تابستان 1388  صص 37-67
 چکيده   مشاهده متن   [PDF 323kb]

طي چند دهه گذشته، همواره ضرورت نظام بيمه اجتماعي به خاطر نقش چشمگير آن در پايداري فعاليت ها و بهبود كيفيت زندگي روستايي مطرح بوده است. مقاله حاضر به دنبال تبيين پذيرش بيمه اجتماعي در ميان كشاورزان دو شهرستان قروه و دهگلان از توابع استان كردستان است. افراد نمونه با روش نمونه گيري خوشه اي چندمرحله اي با انتساب بهينه در ميان 170 كشاورز پذيرنده و 260 كشاورز ناپذيرنده تعيين و داده هاي مورد نياز از طريق پرسشنامه به دست آمد. بر اساس نتايج تحقيق، متغيرهاي مرتبط با پذيرش بيمه اجتماعي در قالب چند عامل اصلي قابل تلخيص بودند كه سرانجام، عوامل توان اقتصادي خانوار، بي اعتمادي كشاورز، سرمايه انساني خانوار، سطح توسعه روستايي، و پيروي از ديگران وارد مدل شدند؛ در يك تركيب خطي لوجيت، اين عوامل 75 درصد از احتمال پذيرش بيمه اجتماعي را پيش بيني مي كنند. همچنين، نتايج بيانگر تفاوتي معني دار بين كشاورزان پذيرنده و ناپذيرنده بيمه اجتماعي به لحاظ تاثيرپذيري از دو عامل بي اعتمادي نسبت به پذيرش و سطح توسعه روستايي است.

درباره admin