فصلنامه تامین اجتماعی، سال سوم، شماره 1

فصلنامه تامين اجتماعي

ISSN 0781-1563

فصلنامه اجتماعي

سال سوم، شماره 1 (پياپي 8)، زمستان 1380
310 صفحه

 

ساختار سازماني با نظام جامع ص 3
مشاهده متن    [PDF 39KB]

تاريخي و كلان

باز انديشي در باب اصلاح نظام بازنشستگي: ده افسانه در باره نظامهاي تامين اجتماعي
پيترآر. ارزاگ ؛ جوزف اي. استيگليتز  مترجم: دكتر هرمز همايون پور ص 9
مشاهده متن    [PDF 229KB]

جهاني شدن و ارزشهاي پست مدرن
رونالد اينگلهارت  مترجم: محمود سليمي ص 47
مشاهده متن    [PDF 156KB]

بين الملل

رويكرد بانك جهاني در مورد اصلاح نظام بازنشستگي
رابرت هالزمن  مترجم: محمدرضا صالح پور ص 71
مشاهده متن    [PDF 201KB]

كاربرد خدمات الكترونيكي در سازمانهاي تامين اجتماعي
فرانسيس كينرلر  مترجم: دكتر علي حسن زاده ص 103
مشاهده متن    [PDF 174KB]

تك نگاري

رفتار هزينه در عرصه خدمات بهداشتي درماني
رابرت .ا. ميلين  مترجم: دكتر ابوالقاسم پور رضا ص 131
مشاهده متن    [PDF 931KB]

چشم انداز

رفاه اجتماعي در جهان امروز
دكتر ناصر موفقيان   ص 165
مشاهده متن    [PDF 231KB]

تحولات تامين اجتماعي
هرمز همايون پور   ص 201
مشاهده متن    [PDF 79KB]

پژوهش

بررسي وضعيت معتادان در ايران
دكتر عليرضا محسني تبريزي   ص 212
مشاهده متن    [PDF 132KB]

تامين اجتماعي در قرآن
احمد قابل   ص 237
مشاهده متن    [PDF 148KB]

اطلاع رساني

اسناد (مقاوله نامه و توصيه نامه)
دكتر ناصر موفقيان   ص 261
مشاهده متن    [PDF 174KB]

رويدادها ص 303
مشاهده متن    [PDF 63KB]

معرفي كتاب ص 309
مشاهده متن    [PDF 104KB]

درباره admin