فصلنامه تامین اجتماعی، سال سوم، شماره ۱

فصلنامه تامین اجتماعی

ISSN 0781-1563

فصلنامه اجتماعی

سال سوم، شماره ۱ (پیاپی ۸)، زمستان ۱۳۸۰
۳۱۰ صفحه

 

ساختار سازمانی با نظام جامع ص ۳
مشاهده متن    [PDF 39KB]

تاریخی و کلان

باز اندیشی در باب اصلاح نظام بازنشستگی: ده افسانه در باره نظامهای تامین اجتماعی
پیترآر. ارزاگ ؛ جوزف ای. استیگلیتز  مترجم: دکتر هرمز همایون پور ص ۹
مشاهده متن    [PDF 229KB]

جهانی شدن و ارزشهای پست مدرن
رونالد اینگلهارت  مترجم: محمود سلیمی ص ۴۷
مشاهده متن    [PDF 156KB]

بین الملل

رویکرد بانک جهانی در مورد اصلاح نظام بازنشستگی
رابرت هالزمن  مترجم: محمدرضا صالح پور ص ۷۱
مشاهده متن    [PDF 201KB]

کاربرد خدمات الکترونیکی در سازمانهای تامین اجتماعی
فرانسیس کینرلر  مترجم: دکتر علی حسن زاده ص ۱۰۳
مشاهده متن    [PDF 174KB]

تک نگاری

رفتار هزینه در عرصه خدمات بهداشتی درمانی
رابرت .ا. میلین  مترجم: دکتر ابوالقاسم پور رضا ص ۱۳۱
مشاهده متن    [PDF 931KB]

چشم انداز

رفاه اجتماعی در جهان امروز
دکتر ناصر موفقیان   ص ۱۶۵
مشاهده متن    [PDF 231KB]

تحولات تامین اجتماعی
هرمز همایون پور   ص ۲۰۱
مشاهده متن    [PDF 79KB]

پژوهش

بررسی وضعیت معتادان در ایران
دکتر علیرضا محسنی تبریزی   ص ۲۱۲
مشاهده متن    [PDF 132KB]

تامین اجتماعی در قرآن
احمد قابل   ص ۲۳۷
مشاهده متن    [PDF 148KB]

اطلاع رسانی

اسناد (مقاوله نامه و توصیه نامه)
دکتر ناصر موفقیان   ص ۲۶۱
مشاهده متن    [PDF 174KB]

رویدادها ص ۳۰۳
مشاهده متن    [PDF 63KB]

معرفی کتاب ص ۳۰۹
مشاهده متن    [PDF 104KB]

درباره admin