فصلنامه تامین اجتماعی، سال ششم، شماره 19


فصلنامه تامين اجتماعي

ISSN 0781-1563

فصلنامه اجتماعي

سال ششم، شماره 19، زمستان 1383
384 صفحه

 

سردبير ص 3

تاريخي و كلان

بيكاري ، معضل بزرگ سده نو
دكتر ناصر موفقيان   ص 7
چکيده   

اين مقاله در بررسي مقوله بيكاري، با اشاره به آمار بيكاري در سطح جهان، چشم انداز آينده جمعيت جوان و بيكار را موردتوجه قرار مي دهد؛ در مقاله آمده است: «جوان بيكار يا نامسمئن از تداوم اشتغال خود، به طور غريزي مصرف كننده خوبي نخواهد بود، چون ناچار خواهد بود هزينه هاي مصرفي خود را در سطح حداقل ممكن نگاه دارد، يا از پس انداز و سرمايه گذاري چشم پوشي كند، و اين رفتارها همه به زيان نظام توليدي و اقتصاد كشور تمام خواهد شد».
مقاله در ادامه، شاخص هايي از بهبودهاي اميدبخش در برخي نقاط جهان را در مورد بيكاري، ارائه، و در عين حال تأكيد مي كند؛ در اقتصادهاي در حال توسعه، كانون توجه نبايد فقط بر بيكاري متمركز باشد، بلكه شرايط كار آنهايي نيز كه به اصطلاح «شاغل» هستند بايد موردتوجه قرار گيرد.
مقاله آنگاه شش چالش اولويت دار بازار كار جهاني را موردتوجه و تبيين قار مي دهد: فاجعه سونامي و زلزله ها، و ضرورت بازسازي سريع بازار كار؛ ايدز، اقتصاد كلان و اشتغال؛ پيشبرد بخش كشاورزي به قصد كاهش فقر؛ امكانات اشتغال برون زا و درون زا؛ ايجاد شغل هاي بهتر در اقتصاد غيررسمي؛ و دست و پنجه نرم كردن با مسئله پيچيده اشتغال جوانان.
در بخش پاياني مقاله و در پاسخ به پرسش «چه بايد كرد؟» تصريح مي شود كه استراتژي رشد اقتصادي كارگر طلب، همراه با افزايش محسوسي در بهره وري كار، كليد كاهش سطح فقر است؛ در كوتاه مدت ، از طريق درآمدهاي اضافي، و در درازمدت، از طريق بالابردن ظرفيت توليد نيروي كار آينده. همچنين، اضافه مي شود كه سياست ها بايد معطوف باشند به سرمايه گذاري هاي مؤثر در تحكيم و افزايش بهره وري، و همچنين استقرار صنايع كارگر طلب به قصد ايجاد امكانات اشتغال براي كارگران نيمه ماهر و بدون مهارت در مناطق شهري و روستايي.
تقويت و تحكيم سرمايه انساني گروه هاي فقير جامعه از طريق دستيابي بهتر و بيشتر و آسانتر آنها به آموزش (به ويژه در سطوح ابتدايي و متوسطه) ، مهارت هاي فني و حرفه اي و مراقبت هاي درماني و بهداشتي، بهبودبخشيدن به زيرساخت هاي مادي، دسترسي آسان به اعتبارات و ايجاد تورهايي ايمني اجتماعي، از جمله ديگر سياست گذاري هايي عنوان شده اند كه براي تضمين اشتغال لازم هستند.

گوش دادن به «دانش زندگي» : مسير جديد پژوهشي تحقيقات فقر
ميكال كرومر ، نه وو  مترجم: دكتر هرمز همايون پور ص 35
چکيده

اين مقاله با اشاره به مسير تازه اي كه در تحقيقات فقر پيدا و ايجاد شده است، آگاهي مردم فقير را از وضع زندگي خود بررسي مي كند و پيش فرض هاي قبلي با موجود را به چالش مي كشد؛ اين آگاهي ـ كه «دانش زندگي» توصيف مي شود ـ در زندگي مردماني كه در فقر زندگي مي كنند، بررسي و تحليل مي گردد. مقاله همچنين سه نمونه از بررسي هايي را كه وقف گوش دادن به دانش زندگي فقيران بوده است، در آمريكا و اروپا و خاورميانه، معرفي مي كند. اولي، بررسي چگونگي همكاري مردماني كه در فقر زندگي مي كنند با دانشگاهيان براي ايجاد نوعي دانش زندگي مشترك است؛ دومي، به اين امر مي پردازد كه زنان دريافت كننده مقررسي درآمد چگونه ياري مي شوند؛ و سومي، بررسي هايي را مي سنجد كه وقف روشن كردن راه ها و راهبردهاي مقابله با فقر بوده اند.
به عقيده مقاله، گوش دادن به تجربه يا دانش زندگي فقيران داراي دو هدف است؛ اول، مي تواند تصويري دقيق از واقعيت هاي زندگي در فقر ترسيم كند؛ دوم، فرصتي براي گوش فرادادن به فقيران، به مثابه شريك ، و به عنوان شهروند، در اختيار قرار مي دهد، و نقاط نظر آنان را در مبحث فقر وارد مي كند.
همچنين تصريح مي شود كه گوش دادن به دانش زندگي مددجويان درباره خدمات رفاهي مي تواند به سياست گذاران و عاملان اجرايي از جهت شكل دادن به آنچه كه «خدمات به اندازه كافي خوب» خوانده مي شود، كمك كند؛ يعني خدماتي كه از لحاظ همكاري بين مددجويان و متصديان اجرايي، به شكلي پويا، برانگيزنده و سودمند باشد.
به نظر مقاله، اكنون كه فراخواني براي پايان دادن به دولت رفاه، هر دم در جهان طنين اندازتر مي شود، گوش دادن به صداي آنهايي كه با تكيه بر مزاياي تأمين درآمد گذران مي كنند، از هميشه حياتي تر شده است.
مقاله در بخش نتيجه گيري در مورد گام هايي بحث مي كند كه بايد پيموده شود تا دانش زندگي مردمان فقير، فهم شود و مشخص گردد كه اين دانش چه بخت بالقوه اي براي همواركردن راه در جهت درك روندهاي اجتماعي و نيز پايه گذاري تغييرات اجتماعي دارد. طرح پرسش هاي دقيق (از جمله اين كه: فقير كيست؟ دانش زندگي چگونه كسب و متراكم مي شود؟ روند آن چيست و چگونه مي تواند به بار بنشيند؟) در همين راستا، موردتأكيد قرار مي گيرد.

تغييرات كيفي در شاخصهاي قيمت با تاكيد بر بخش بهداشت
ويليام دي . نوردهاوس  مترجم: رضا كيهاني حكمت و مهدي تركمني ص 55
چکيده   

مقاله با اين تأكيد كه «تغيير كيفيت شامل اجزاي بسياري است»، توليد فرآورده هاي جديد و ارتقاء يافته، تغييرات در شبكه توزيع و امحاي كالاهاي قديمي از بازار را از جمله اين اجزاء معرفي مي كند. آنگاه در بررسي «پيشينه نظري: كالاها ، مشخصه ها و هزينه زندگي، روشهاي به كار گرفته شده توسط دفتر آمار نيروي كار BLS)) را در مقابل تغيير كيفيت موردبحث قرار مي دهد.
درمقاله تصريح مي شود كه تغييرات كيفيت براي يك مؤسسه آماري مسائل پيچيده اي به وجود مي آورد؛ غيرفني است ، يعني هيچ راهي براي تعيين تغيير كيفيت بر اساس روشهاي معمولي وجود ندارد؛ و ناهمگون است به اين مفهوم كه هر تغيير كيفيتي در نوع خود بي نظير است و احتياج به توجه خاص دارد.
ضمن اين كه عنوان مي گردد: اگرچه روشهاي اساسي براي برخورد با تغييرات كيفيت به وجود آمده است، در نهايت تصميمات كيفيتي ، نيازمند داوريهاي موضوعي درباره اندازه تغيير كيفيت است و مؤسسات نسبت به داوريهاي موضوعي تمايلي ندارند.
در ادامه مقاله، ارزيابي كميسيون بوسكيني، تبيين مي شود. كميسيون مزبور استدلال مي كند كه روشهاي جاري در محاسبه تغيير كيفيت (به همراه تورثي ناشي از تغييرات فروش) افزايش هزينه زندگي را به اندازه 7/0 درصد سالانه بيش از اندازه برآورد مي كند.
در بخش هاي بعد، تعدادي از مشكل ترين موضوعات كه در مباحثات جاري در مورد محاسبه تغييرات در هزينه زندگي فراموش گرديده اند، بحث مي شوند؛ اين موضوعات عبارتند از انتقالات ساختاري در تكنولوژي، كالاهاي عمومي، مراقبت هاي بهداشتي، و بدشدن كيفيت. همچنين ، تشريح مي شود كه چگونه فرضيات در مورد رفاه اقتصادي مي تواند اين مسئله را روشن سازد.
مقاله همچنين مطالعه كميسيون بوسكيني را درباره تغيير كيفيت «متقاعدكننده» مي داند اما «قطعي» ارزيابي نمي كند.
در انتها، نتيجه گيري مي شود كه به دليل عدم قطعيت در مورد تغيير كيفيت، نيازمند يك استراتژي مستقل هستيم. يك روش اميدبخش ، گرفتن نمونه اي از كالاها و خدمات در شاخص قيمت مصرف كننده عنوان مي شود كه به طور مناسب دسته بندي گردد و انجام يك تخمين كامل از قيمت صحيح خدمات عرضه شده به وسيله اين اقلام را امكان پذير سازد. به عقيده مقاله، اين فرآيند، برآوردهاي بهتري از تغيير كيفيت به همراه برآوردهاي قابليت اعتماد ارائه خواهد كرد.

نظريه عدالت جان رالز
هاجر جهانگرد   ص 71
چکيده   

مقاله در پي تبيين نظريه عدالت جان رالز، هدف اصلي تئوري سياسي رالز را تدوين مدلي از مباني عدالت ـ جامعيت و اجبار مي داند كه مي تواند به خوبي براي تشكيل «مدينه فاضله» به كار رود. به عقيده مقاله، رالز هم مانند كانت، بينش عالت را از تبيين دماي كاملاً عقلاني اقتباس كرده است به طوري كه دوگانگي وقايع و ارزش ها از بين برود؛ رالز مي خواهد بگويد كه عدالت با عقلانيت برابر است. از اين منظر، نظريه عدالت رالز، تئوري قانون و قانون گذاري توصيف مي شود.
مقاله سه عامل اساسي (جامعه، وضعيت اوليه و فرد) را در استدلال نظري رالز، متمايز و آنها را تبيين مي كند.
از نظر مقاله، رالز براي در نظرگرفتن وضعيتي كه در آن عدالت اجتماعي وجود دارد، نوعي بيان ساده را به كار مي برد؛ وي تشريح و تفسيرهاي تجربي خاصي از فرد در جامعه ارائه مي دهد. ضمن اين كه نظريه عدالت رالز، بازگشتني به نظريه هاي سياسي پيشين ارزيابي مي شود تا اين كه يك بيان جديد راديكال از مشكلات اجتماعي باشد.
در ادامه مقاله، مفهوم «قرارداد اجتماعي» از منظر صاحب نظران گوناگون ـ و از جمله رالزـ تبيين مي گردد. آنگاه، ويژگيهاي اصلي بحث «عدالت به مثابه انصاف» رالز به عنوان مثالي از تئوري قرارداد اجتماعي تشريح مي گردد. اين گونه، «وضعيت اوليه» از نگاه رالز، نقشي مشابه حالت طبيعي را در سنت كلاسيكي قرارداد اجتماعي توماس هابز، روسو و لاك داراست.
رالز تصريح مي كند كه افراد در وضعيت اوليه فقط به سهم شهروندي خود ـ كه وي آن را «كالاهاي اوليه» مي نامد ـ توجه مي كنند؛ اين كالاها ـ از نظر او ـ شامل حقوق اساسي مانند منافع اقتصادي و اجتماعي است.
مقاله در ادامه ، مفهوم و قاعده حداكثرسازي را از منظر رالز، تشريح مي كند. همچنين «دو اصل اساسي عدالت» از ديد اين انديشمند، تبيين مي شود: هر فردي بايد فرصت يكسان براي كسب بسياري از آزاديهاي مختلف داشته باشد. همين طور اين فرصت بايد براي ديگر افراد در همان لحظه موجود باشد؛ دوم، نابرابري ها در جامعه تنها زماني پذيرفته شده هستند كه واقعاً به محروم ترين افراد در جامعه كمك كند، و نابرابريها در پي داشتن فرصت هاي برابر همه افراد جامعه حاصل شده باشد.
مقاله، آزاديها و نابرابريهايي را كه رالز از آنها سخن مي گويد، فهرست و تبيين مي نمايد. در انتهاي مقاله نيز تأكيد مي شود كه به عقيده رالز ، عدالت مهمترين ويژگي نهادهاي اجتماعي است زيرا تك تك افراد جامعه حرمتي دارند و حرمت اشخاص نبايد حتي به قيمت رفاه كلي جامعه مخدوش شود.

بين الملل

فرانسه : الگوي موفق بيمه مراقبتهاي بهداشتي
مهدي مهدوي و رامين روانگرد   ص 85
چکيده   

مقاله در تشريح وضع بيمه مراقبت هاي بهداشتي در فرانسه به مثابه يك الگوي موفق، نخست سيستم مراقبت هاي بهداشتي اين كشور را موردبررسي قرار مي دهد و توسعه تاريخي آن را تبيين مي كند. در همين بخش، تأكيد مي شود كه فرانسه براي دستيابي واقعي به پوشش همگاني بيمه، بيمه مبتني بر اشتغال را به عنوان يك پايه و اساس حفظ كرده و پوشش را به افرادي كه مشاغل نيستند، گسترش داده است. اصول سيستم مراقبت هاي بهداشتي اين كشور اروپايي، قوانين وضع شده و منابع مالي صندوق هاي آن نيز موردتوجه قرار مي گيرد. در ادامه، «نقش دولت» در سيستم مراقبت هاي بهداشتي فرانسه، بررسي مي شود. تدارك خدمات (شامل: بيمارستان ها و مشاغل بهداشتي) نيز به تفصيل تشريح مي گردد.
مقاله در تبيين «ساختار نهادي» تصريح مي نمايد كه دولت در مورد اين كه كدام يك از كالاها و خدمات، تحت پوشش بيمه بهداشتي دولتي قرار گيرند و ميزان پوشش بيمه براي آنها چقدر باشد، تصميم مي گيرد. اصول كلي بازپرداخت هزينه مراقبت هاي بهداشتي توسط تأمين اجتماعي ؛ اين كه چه مراقبت هايي بازپرداخت مي شود؛ سطح بازپرداخت ها و انواع مختلف مشاركت در پرداخت ها؛ و نيز معافيت از مشاركت در پرداخت هاي قانوني، تشريح شده است.
در توضيح هزينه هاي خصوصي در بهداشت، اين نكته موردتوجه قرار مي گيرد كه كارگزاران بيمه خصوصي تقريباً يك چهارم كل هزينه هاي كالاها و خدمات پزشكي را مي پردازند؛ اما سطح مشاركت ها در پرداخت ها برحسب نوع مراقبت فرق مي كند. مشاركت در پرداخت ها بر حسب نوع مراقبت، و توزيع مشاركت در پرداخت ها، در بين جمعيت، در همين بخش تشريح مي شوند.
در ادامه مقاله، اثرات مشاركت در پرداخت ها در بيمه تكميلي ـ به عنوان يك پرداخت كننده عمده ـ بررسي شده است؛ قلمرو مداخله بيمه هاي خصوصي، ساختار كلي بازار، و گسترش سطح پوشش بيمه در همين راستا تبيين مي گردد.
مشاركت در پرداخت هايي كه توسط خانواده ها تأمين مالي شده است ، بخش ديگري از مقاله است.
در بررسي ابعاد سياسي موضوع، منشاء مشاركت در پرداخت ها و توسعه آن، و بحث بيمه تكميلي دولتي جديد موردتوجه قرار گرفته است.
در انتهاي مقاله و در بخش نتيجه گيري، تصريح مي شود كه سيستم مراقبت هاي بهداشتي فرانسه، نقاط قوت زيادي دارد؛ پوشش تقريباًٌ همگاني، ارائه بسته بيمه اي جامع و هزينه سرانه متوسط براي خدمات بهداشتي، از جمله اين نقاط قوت عنوان شده اند. ضمن اين ه تمام اينها در بستري است كه در آن، گفتني است، در فرانسه سيستم بيمه اي كه تشكيل شده بود تا افراد را در برابر پرداخت هزينه هاي شخص بالا محافظت كند، سيستمي تكامل يافته است كه هزينه ها را تأمين مالي مي كند.

سلامت ملل ، بررسي تامين مالي مراقبتهاي سلامت
پل والاس  مترجم: دكتر علي حسن زاده و سعيد فخيم عليزاد ص 111
چکيده   

اين مقاله به بررسي چگونگي انجام هزينه هاي مربوط به مراقبت هاي سلامت مي پردازد و ارزش خدمات را در مقابل پول هزينه شده، بررسي مي كند. به تصريح مقاله، مراقبت هاي سلامت، بخش بزرگ و در حال رشد از درآمدهاي كشورهاي ثروتمند را مصرف مي كنند. فشار بر بودجه هاي ملي نيز موجب افزايش فشارهاي بين المللي شده است؛ اين موضوع در قيمت گذاري داروها ـ كه سهم عمده اي از رشد فزاينده هزينه هاي سلامت را برعهده دارند ـ نشان داده شده است. در حال حاضر، مراقبت هاي سلامتي به طور متوسط تا يك دهم توليد ناخالص داخلي كشورهاي ثروتمند را به خود اختصاص مي دهد.
مقاله معتقد است كه مهندسي مجدد و جامع در مراقبت هاي سلامت موردنياز است. ضمن اين كه نشان مي دهد چگونه كشورهاي ثروتمند عملكرد بهتري در رابطه با پولهاي كلان مصرف شده در مراقبت هاي سلامت داشته اند. به عقيده مقاله، اگر ساختار بازارهاي مراقبت سلامت اصلاح نشود، مصارف كماكان فزاينده خواهد بود؛ به ويژه آن كه افراد سالمند، مصرف كنندگان بالاي مراقبت هاي سلامت هستند و با افزايش طول عمر، اين هزينه ها افزايش مي يابد. ضمن اين كه مصارف سلامتي به ازاي هر فرد مسن همگام با استانداردهاي زيستي افزايش پيدا خواهد كرد.
مقاله با تأكيد بر اين نكته كه در كشورهاي اروپايي افزايش در مصرف سلامتي موجب شده بودجه هاي ملي از طيف مازاد به سمت كسري سوق پيدا كند، مي افزايد: تأمين بودجه هاي سلامت ، نگراني بسيار بزرگي را براي سياست گذاران پديد آورده است.
در ادامه مقاله، روش هاي عمده براي تأمين منابع سلامتي (شامل: ماليات، مشاركت هاي اجباري كارگر و كارفرما و شركت هاي بيمه خصوصي اختياري، تشريح مي شود. آنگاه پاسخ به اين پرسش كه «آيا پول به خوبي هزينه مي شود؟» تبيين و عنوان مي گردد كه «اين امر، بستگي به اين دارد كه چگونه جمع و تفريق انجام مي شود».
در بخش بعدي مقاله، هزينه هاي هدررفته، كيفيت ضعيف و ناكارآمدي سيستم ها و مراقبت هاي سلامتي موردتوجه قرار مي گيرد. به تصريح مقاله: يكي از بزرگترين نارسايي هاي سيستم مراقبت هاي سلامت اين است كه مراقبت هاي ادغام يافته پزشكي به ندرت فراهم مي شود.
در ادامه، فناوري اطلاعات به مثابه روش ديگري براي ايجاد مراقبت هاي پزشكي ادغام يافته و بيشتر، معرفي مي گردد و تأكيد مي شود كه در مراقبت هاي سلامتي، ظرفيت بالقوه اي براي جلوگيري از هدررفتن منابع و افزايش كارآيي با استفاده از تجربه فناوري اطلاعات وجود دارد.
در بخش ديگري از مقاله باعث مي شود كه چگونه تلاش ها براي محدودكردن هزينه هاي مراقبت سلامت منجر به شكست مي گردد. به تصريح مقاله ، دولت ها تلاش هاي متفاوتي را براي محدودسازي هزينه هاي سلامت و با روش هاي مختلف انجام داده اند؛ اگر چه اين روشها براي مدت زمان كوتاهي اثر خوبي اعمال كرد، اما در نهايت به شكست انجاميد. علت اصلي چرايي شكست اين روشها، اين بود كه آنها نتوانستند موجب كارآيي بيشتر شوند و فط سعي كردند فشار درازمدتي را براي كنترل مصارف از طريق بهبود در فناوري اعمال كنند. همچنين آمده است كه راهبردهاي پيچيده تر كنترل هزينه ها نيز كمتر از حد مورد انتظار به توفيق انجاميد.
در ادامه مقاله، بحث و طرح «مراقبت هاي مديريت شده» موردتوجه قرار گرفته و تشريح شده است. به عقيده مقاله، راهبردهاي محدودسازي هزينه ها ـ هرچه كه باشد ـ مانند پيشينيان خود، فقط علائم را درمان مي كند؛ راه چاره اساسي ، تغيير بنيادين در سيستم ارائه مراقبت هاي پزشكي است.
در بخش بعدي مطلب ، «راه چاره هاي جديد» و «قدرت مصرف كننده» موردبحث و ارزيابي قرار مي گيرد. ذيل عنوان «تجربه جهاني سازي» نيز تأكيد مي شود كه برخلاف سياست هاي محدودسازي قبلي، عقايد جديد به سمت عناصر ساختاري در بازارهاي پزشكي هدف گيري شده است، به گونه اي كه بتواند هزينه ها را در عين وجود هدردادن منابع، تحت فشار قرار دهد. همچنين اين نكته مورد اشاره قرار گرفته است. كه آنچه نياز است، اين است كه تغيير در ساختار سيستم هاي مراقبت هاي سلامتي به گونه اي انجام شود كه آنها را به سمت مفيدي هدايت كرده، قدرت خريداران را تقويت نموده و رقابت را در تأمين خدمات پزشكي افزايش دهد.
در انتهاي مقاله نيز اين بحث كه «دولت ها چه اقداماتي مي توانند انجام دهند» تبيين شده و از جمله، آمده است: دولت ها مي توانند منابع عمومي را به سمت اقشار فقيرتر و بيمارتر هدايت كنند؛ دولت ها بايد در نقش خود به عنوان قانون گذار تجديدنظر نمايند؛ و ضرورت ندارد كه دولت ها خود مراقبت هاي سلامتي را ارائه كنند

آيا افزايش ميزان پرداخت به پزشكان موجب تامين اهداف دولت انگلستان در نظام ملي سلامت شده است ؟
آلن مي نارد و كارن بلور  مترجم: دكتر سيد ابراهيم هاشمي و نمامعلي آزادي ص 149
چکيده

اين مقاله در مقام پاسخ به اين پرسش است كه آيا افزايش صعودي در هزينه هاي پزشكي و دستمزد فعاليت هاي كلينيكي با بهبود كيفيت مراقبت و كاهش انتظار بيمار همراه است، يا اين افزايش پرداخت، صرفاً افزايش دستمزد پزشكان را در بردارد و در بهبود مراقبت از بيمار ارزشي ندارد؛ و نيز اين كه ميزان اضافه در پرداخت چقدر بايد باشد تا اين آهنگ پرداخت با آهنگ نظام ملي سلامت ـ در انگلستان ـ هماهنگ شود.
اين چنين، و در ابتدا سازمانهاي دولتي و نقش آنان در نوسازي نظام ملي سلامت انگلستان موردتوجه قرار مي گيرد. درصد پزشك به جمعيت نيز بررسي و «نسبتاً پايين» ارزيابي مي شود.
در ادامه، «اطلاعات موجود پيرامون فعاليت هاي بيمارستان ها» و روش هاي پاداش دهي به پزشكان ، موردتأمل واقع مي شود. «بهترين روش پرداخت» منوط به اهداف و خط مشي هاي موردنظر مديران مي شود.
اصلاح قرارداد پزشكان، عنوان و مضمون بخش بعدي مقاله است؛ از سال 1948 قرارداد استخدام پزشكان عمومي و متخصصان بيمارستاني شاهد تغييرات بنياديني بوده است؛ هدف اين اصلاحات، اطمينان از جذب و حفظ افراد حرفه اي و همچنين افزايش فعاليت نظام ملي سلامت و ظهور مراكز مدرن بر مبناي سيستم مزد درازاي خدمت براي تكميل قراردادهاي موجود، عنوان شده است. در همين راستا، قرارداد متخصصان و قرارداد جديد پزشكان عمومي، و چارچوب كيفي قرارداد پزشكان عمومي و مزايا و معايب اجراي سيستم مزد درازاي خدمت تشريح مي گردد.
مقاله معتقد است كه برنامه نوسازي نظام ملي سلامت براي دستيابي به اهداف موردنظر، نياز به استخدام هاي كوتاه مدت و افزايش قابل ملاحظه اي در تقاضا براي پزشكان خواهد داشت. اصلاح و قراردادها هم براي پوشاندن زمان تأخيري كه تا فارغ التحصيل شدن دانشجويان پزشي وجود دارد، مدنظر قرار گرفته است.
به تصريح مقاله، با سيستم هاي مزد در ازاي خدمت، تشخيص چگونگي توسعه سيستم ها و همچنين مديريت و اداره آنها ، ضروري است و ارتقاي كيفيت با يا بدون انگيزه هاي مالي همواره هزينه بر بوده است. افزون بر اين، تأكيد مي شود كه در بيمارستان ها و سيستم مراقبت هاي اوليه، هرچه از نظام پرداخت مزد در ازاي خدمت استفاده شودف بايد تأثير آن بر فعاليت ها و نتايج نيز برنامه ريزي و مديريت شود.

سرمايه گذاري صندوقهاي تامين اجتماعي ، اصول و ملاحظات (تجربه طرح بازنشستگي كانادا)
ادوارد تاماگنو  مترجم: علي فلاح زياراني ص 167
چکيده   

 اين مقاله مي كوشد شش اصل مرتبط با يكديگر را كه عاملان سرمايه گذاري هاي صندوق هاي تأمين اجتماعي بايد به آنها توجه نمايند، بررسي كند؛ اين اصول عبارتند از: اتخاذ اهداف مشخص؛ استقلال از مداخلات سياسي؛ پاسخگويي به بيمه شدگان؛ اداره بي عيب و نقص؛ كاهش هزينه هاي اداري؛ و دورانديشي در سرمايه گذاري ها. در جهت تشريح كاربرد اين اصول و ملاحظات در سرمايه گذاري دارايي هاي طرح هاي بازنشستگي عمومي، مقاله تجربه طرح بازنشستگي كانادا را موردتوجه قرار مي دهد.
«اتخاذ اهداف مشخص» به عنوان اولين عامل مهمي كه بايد در سرمايه گذاري هاي صندوق هاي تأمين اجتماعي موردتوجه واقع گردد، تشريح و تأكيد مي شود كه اتخاذ روش صحيح يا حتي غلط براي تنظيم اهداف، ساده نيست؛ به طور واضح بايد به شرايط ملي توجه كرد. همچنين در شروع فعاليت بايد اهداف مشخصي اتخاذ كرد تا مديران و ناظران ماهر، قادر به كنترل اين اهداف باشند. ابهام و ناسازگاري در اهداف به طور جدي امنيت صندوق ها را به خطر مي اندازد و براي مديريت در شرايط نامناسب مشكل ايجاد مي كند. به تصريح مقاله: اتخاذ اهداف مشخص به ايجاد شاخص هايي كمك مي كند كه مجلس، دولت مركزي و محلي و بالاخره بيمه شدگان مي توانند با اتكا بر اين شاخص ها، عملكرد هيأت سرمايه گذاري را موردتجزيه و تحليل قرار دهند.
در اصل دوم تأكيد مي شود كه به منظور سرمايه گذاري كارآمد، مديريت صندوق تأمين اجتماعي بايد اطمينان داشته باشد كه مي تواند اهداف صندوق و رفتارهاي مبتني بر سرمايه گذاري بي عيب و نقص را بدون قضاوت ها و مداخلات سياسي، دنبال كند. رعايت اين اصل بر اين معنا نيست كه مديريت صندوق هاي تأمين اجتماعي در قبال تصميمات خود به دولت يا بيمه شدگان پاسخگو نيست؛ بلكه براي پرهيز از خودرايي ها، پاسخگويي مقوله اي ضروري ارزيابي مي شود. همچنين اين استقلال، نقش دولت ها را در تشكيل صندوق ها، نظارت بر آنها و وضع قوانين بر مديريت اين صندوق ها، حذف نمي كند.
در تبيين اصل سوم (پاسخگويي به بيمه شدگان) هم تأكيد شده است كه عنصر مهم در ايجاد و حفظ اعتماد در بيمه شدگان، پاسخگويي به آنهاست. همچنين دولت و ديگر شركا بايد درباره نحوه اداره برنامه تأمين اجتماعي پاسخگو باشند.
در توضيح اصل چهارم (اداره بي عيب و نقص) نيز اين نكته موردتأكيد قرار مي گيرد كه روشن است اگر سازماني مي خواهد به طور كارآمد عمل كند، بايد ساختار اداري شفاف و بي عيب و نقصي داشته باشد. اداره كردن، شامل انجام كار به منظور مديريت سازمان در سطح ارشد و چگونگي تصميم گيري در شرايط بحراني و تحقق بخشيدن تصميمات عنوان شده است.
«كاهش هزينه هاي اداري» اصل بعدي است كه تشريح مي شود؛ هزينه هاي اداري يكي از مهمترين ملاحظات سرمايه گذاري صندوق هاي تأمين اجتماعي است؛ روشن است كه اگر بتوان اين هزينه ها را پايين نگه داشت، هم به نفع بيمه شدگان و هم به نفع طرح تأمين اجتماعي است.
مديران صندوق هاي تأمين اجتماعي در مقابل بيمه شدگان خود كه به آنها حق بيمه پرداخت مي كنند، مسئوليت دارند. اين مسئوليت آنها را وادار مي كند به گونه اي رفتار كنند تا بهترين منفعت را هم براي كل طرح و هم براي بيمه شدگان داشته باشند؛ در ايفاي وظايف سرمايه گذاري بايد «بسيار دورانديش» عمل كنند و از ريسك هاي نابجا و انحراف معيار زياد در سود ، دوري گزينند. اين مقوله هم به عنوان اصل آخر، موردتوجه قرار گرفته و با استفاده از تجربه كانادا تشريح شده است.
مقاله در بخش پاياني (نتيجه گيري) تصريح مي نمايد كه مثال كانادا كه در اين مقاله به عنوان يك مدل مختلط (شامل آژانس مديريت عمومي است و طبق قوانين مشابه طرح هاي بازنشستگي خصوصي عمل مي كند) ارزيابي شده است، بهترين تركيب اجرا را دارد. اضافه شده است كه اين مدل مي تواند استراتژي سرمايه گذاري متنوع و موفقي را محقق سازد كه توان تأمين اهداف بلندمدت را به دور از هزينه هاي مديريتي در فضاي رقابتي و تحت مكانيسم نظارتي وسيع داراست.

تك نگاري

سازمان تامين اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادي
حسام نيكوپور ، محسن رياضي   ص 189
چکيده   

 در اين مقاله وجود ارتباط ميان متغيرهاي مخارج سرانه سازمان تأمين اجتماعي ، به مثابه بزرگترين سازمان بيمه اي كشور با پوشش حدود 26 ميليون نفر بيمه شده اصلي و تبعي، و درآمد سرانه در دوره زماني 1340 تا 1380 با استفاده از روش همجمعي يوهانسن بررسي شده است. پس از بررسي رابطه متقابل تحولات اقتصادي ـ اجتماعي و نظام تأمين اجتماعي، ضرورت هماهنگي پايدار و مستمر ميان سياست هاي كلان اقتصادي از يك سو ، و سياست هاي تأمين و رفاه اجتماعي از سوي ديگر، تبيين مي شود. آنگاه و براي تشريح ميزان تأثيرگذاري متقابل عملكرد متغيرهاي اقتصادي و سازمان تأمين اجتماعي، ميزان ارتباط عملكرد اين سازمان و رشد اقتصادي در كوتاه مدت و بلندمدت، ارزيابي مي گردد. مقاله برخي از متغيرهاي كلان اقتصادي و اجتماعي را كه بر عملكرد سازمان تأمين اجتماعي تأثيرگذار است (از جمله: بيكاري، اشتغال، تورم، سرمايه گذاري هاي دولت، و مصوبات و لوايح مجلس و هيات دولت) را مورد تأمل قرار مي دهد. در بخش بعدي، تأثير سازمان تأمين اجتماعي بر رشد اقتصادي تشريح مي شود؛ تأمين اجتماعي به عنوان بنگاه بزرگ اقتصادي، تأثير تأمين اجتماعي بر توزيع درآمد، تأثير تأمين اجتماعي بر هزينه هاي توليد و اشتغال، تأثير تأمين اجتماعي بر تقاضا، و تأثير تأمين اجتماعي در عرصه اجتماعي، به ترتيب بررسي و تبيين مي گردند.

آنگاه و براي بررسي ارتباط بين رشد اقتصادي و مخارج تأمين اجتماعي در ايران طي دوره زماني 1340 تا 1380 ، مقاله از آزمون همگرايي يوهانسن استفاده مي كند و نتايج برآورد الگو را به تفصيل بيان مي نمايد. نتايج بيانگر اين است كه در بلندمدت، با افزايش 10 درصدي مخارج سرانه سازمان، در حدود 8 صدم درصد درآمد سرانه افزايش مي يابد، و در كوتاه مدت با 10 درصد افزايش مخارج سرانه سازمان، درآمد سرانه در حدود 2/0 درصد افزايش خواهد يافت. به بيان ديگر، عدم هماهنگي سياست هاي كلان و تأمين اجتماعي موجب عدم كارآيي سازمان در بلندمدت خواهد شد. به تصريح مقاله، اصلاحات اعمال شد ه در تثبيت مستمر فرآيند اقتصاد بازار مبتني بر رقابت آزاد از طريق اعمال سياست هاي اقتصادي ، خود عامل مكمل و مهمي در راه حصول به نتايج مثبت عملكرد تأمين اجتماعي محسوب مي شود زيرا بهترين و مؤثرترين راه كمك اجتماعي در سطح كلان جامعه از طريق آزادسازي اقتصاد با هدايت و نظارت دولت ها براساس تدابير صحيح سياست هاي پولي و مالي با هدف ايجاد اشتغال كامل، تعادل در عرضه و تقاضاي كالا و خدمات، تثبيت نرخ تورم، و در نهايت، توزيع عادلانه درآمدها امكان پذير است.

چشم انداز

چشم انداز رفاه اجتماعي در جهان امروز
مترجم: دكتر ناصر موفقيان ص 209

پژوهش

تحليل هزينه – فايده بيمه اختياري
علي اصغر لطفي و كيوان مرتضوي   ص 242
چکيده   

اين مقاله، خلاصه گزارش يك طرح پژوهشي است كه تحت نظارت موسسه عالي پژوهشي تأمين اجتماعي انجام شده است. از اهداف اصلي اين پژوهش ، شناخت وضعيت جامعه بيمه شدگان و مستمري بگيران تحت پوشش بيمه اختياري و بيمه حرف و مشاغل آزاد و همچنين تحليل هزينه ـ فايده ميزان دريافتي و پرداختي آنان به صندوق مربوط است. مقاله، ادعاي منتقدان به خدمات بيمه اختياري را ـ كه معتقدند، اين بيمه ها به ايجاد تعهدات اضافي براي سازمان تأمين اجتماعي منجر شده و هزينه هاي سازمان را افزايش داده است ـ موردتأمل قرار مي دهد.
در همين راستا، ابتلا جامعه بيمه شدگان و مستمري بگيران بيمه اختياري و بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، از منظر توصيفي مطالعه و تبيين شده است. ارزيابي مالي بيمه اختياري و بيمه حرف و مشاغل آزاد، بخش بعدي مطالب است. سپس مقاله ضمن ارائه ي نگاهي تطبيقي، مبالغ دريافتي و پرداختي بيمه شدگان اختياري و حرف و مشاغل آزاد به سازمان تأمين اجتماعي، يا از آن را براساس ميزان سابقه و نرخ حق بيمه، تشريح مي كند و در جداول متعدد به نمايش مي گذارد.
نسبت مبالغ پرداختي و دريافتي بيمه شده اختياري، حرف و مشاغل آزاد ، و سطح بهينه متغيرهاي موردبررسي (شامل نرخ بازدهي، سنوات پرداخت حق بيمه و …) هم به تفصيل ، تبيين مي گردد.
دربخش ديگري از مقاله، تغييراتي كه از افزايش يا كاهش نرخ بهره، بيمه يا طول دوره اشتغال، در نسبت دريافتي به پرداختي فرد بيمه شده و يا نسبت خروجي به ورودي صندوق ايجاد مي شود، تحليل مي گردد.
تعيين مقادير متغيرهاي موردبررسي با توجه به رسالت اجتماعي سازمان تأمين اجتماعي و محاسبه نرخ حق بيمه اجتماعي بيمه شدگان حرف و مشاغل آزاد، ديگر بخش هاي اين مقاله هستند.
در انتهاي مقاله آمده است كه آنچه نظام بيمه هاي داوطلبانه را از هم تمايز مي كند، چگونگي برخورداري از مزاياي مستمر با توجه به الگوهاي رايج ، شيوه پرداخت آن، سيستم مالي حاكم و نوع مديريت آن است. افزون بر اين: در بررسي هايي كه از سوي ، كارشناسان بانك جهاني به عمل آمده، ذكر شده است كه براي پوشش بيمه اي نمي توان به راهبرد واحدي دست يافت چرا كه طبقات مختلف جامعه در لايه هاي متفاوتي تحت پوشش قرار مي گيرند. در مقاله همچنين تأكيد مي شود كه خودكفايي صندوق هاي بيمه هاي آزاد يا داوطلبانه، با افزايش انگيزه سرمايه گذاري در عين تعديل نسبت پرداختي به دريافتي آن، مستلزم تغييرات جهت دارو مكفي است.

مطالعات تدوين و طراحي بانك اطلاعاتي مخاطرات شغلي در مشاغل تحت پوشش خدمات تامين اجتماعي
همايون فرزان   ص 279
چکيده

اطلاع رساني

اسناد (مقاوله نامه و توصيه نامه) ص 301

انجمن بين المللي تامين اجتماعي ص 321

معرفي كتاب
شيفته سلطاني   ص 327

نمايه سال ششم
شيفته سلطاني   ص 333

English Abstracts

چكيده انگليسي مقالات ص 5 (انگليسي)

درباره admin