فصلنامه تامین اجتماعی، سال هشتم، شماره ۲۵


فصلنامه تامین اجتماعی

ISSN 0781-1563

فصلنامه اجتماعی

سال هشتم، شماره ۲۵، تابستان ۱۳۸۵
۲۷۸ صفحه

 

تاریخی و کلان

نظام تامین اجتماعی در فرانسه
دکتر عبدالحسین نیک گهر   ص ۷

زیرساختهای تامین اجتماعی ایران در قرن سیزدهم هجری شمسی
کامبیز لعل   ص ۴۵

سازوکارهای اندازه گیری عملکرد در بخش مراقبت از سلامت
زنده یاد دکتر ابراهیم صدقیانی   ص ۶۳

بین الملل

تامین اجتماعی در ژاپن
دکتر هرمز همایون پور   ص ۹۳

نظام مراقبت از سلامت و بیمه های اجتماعی تایلند
دکتر قدسی یزدیان   ص ۱۰۵

تک نگاری

نگاهی به طرح توانمندسازی کودکان در وضعیت دشوار خانه کودک شوش وابسته به انجمن حمایت از حقوق کودکان
جاوید سبحانی   ص ۱۲۳

تجربه های بوم ما

تجربه موفق آموزش پزشکی ، بهداشت ، درمان و تامین اجتماعی در ربع رشیدی بزرگترین مجتمع علمی و آموزشی تاریخ تبریز
دکتر حسین جباری بیرامی ، فریبا بخشیان    ص ۱۵۱

چشم انداز

چشم انداز رفاه اجتماعی در جهان امروز
مترجم: دکتر ناصر موفقیان ص ۱۶۱

پژوهش

شناخت ویژگی های شغلی کارگران میدان میوه و تره بار مرکزی تهران
عبدالرضا مسلمی   ص ۲۰۳

نیازسنجی و تعیین اولویت های تحقیقاتی معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی
بهزاد دماری ، علی حسن زاده ، ابوالقاسم پوررضا   ص ۲۱۹

اطلاع رسانی

اسناد ( مقاوله نامه ) ص ۲۴۹

انجمن بین المللی تامین اجتماعی ص ۲۶۹

معرفی کتاب ص ۲۸۵

English Abstracts

چکیده انگلیسی مقالات ص ۳ (انگلیسی)

درباره admin