قواعد حاكم بر اعمال همزمان نظام هاي جبران خسارت (مسووليت مدني، بيمه و تامين اجتماعي)

قواعد حاكم بر اعمال همزمان نظام هاي جبران خسارت (مسووليت مدني، بيمه و تامين اجتماعي)
حسن باديني
فصلنامه حقوق دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، سال سي و هشتم، شماره 2، تابستان 1387  ص 39
 چکيده   مشاهده متن   [PDF 240kb]

امروزه مسؤوليت مدني، بيمه و تامين اجتماعي سه شريك عمده جبران خسارت زيانديدگان محسوب مي شوند. چنانچه خسارت از طريق مسؤوليت مدني و يكي يا هر دو نظام ديگر قابل جبران باشد، مسئله نحوه جمع مبالغ قابل پرداخت از طريق بيمه و مزاياي تامين اجتماعي و حق جبران خسارت از طريق نظام مسئوليت مدني مطرح مي شود. در اين زمينه در نظام هاي حقوقي دنيا چهار راه زير وجود دارد: 1- اختيار زيانديده در مراجعه به واردكننده زيان يا استفاده از بيمه و مزاياي تامين اجتماعي. 2- پذيرش جبران خسارت مضاعف زيانديده. 3- مراجعه شركت بيمه و نهاد تامين اجتماعي به واردكننده زيان براي استرداد مبالغ پرداخت شده به زيانديده. 4- كاستن از بار مسئوليت واردكننده زيان به اندازه مبلغي كه زيانديده از بيمه يا تامين اجتماعي دريافت مي كند. در اين مقاله، ضمن تشريح راه حل هاي فوق، وضعيت حقوق ايران نيز از اين جهت مورد بررسي قرار گرفته و پيشنهادهاي لازم براي تحول نظام حقوقي ارايه شده است.

درباره admin