مسائل جنسيتي در تامين و حمايت اجتماعي

مسائل جنسيتي در تامين و حمايت اجتماعي
رؤيا رحمانزاده
زن در توسعه و سياست (پژوهش زنان )، شماره 4، تابستان 1381  ص 212
 چکيده   مشاهده متن   [PDF 177kb]

طي چهل سال اخير تامين اجتماعي گسترش يافته تا حدي كه چارچوب حمايت اجتماعي را دربر ميگيرد . الگوي سنتي تامين اجتماعي رفته رفته ارزش خود را از دست داده است . برنامه تامين اجتماعي در كشورهايي كه پايگاه واقعي زنان متحول شده بطور فزاينده اي مورد سئوال قرار گرفته است . موضوع برابري در تامين اجتماعي رفع دو نوع تبعيض را مد نظر دارد : تبعيض مستقيم كه عليه زنان اعمال مي شود مانند تفاوت در نرخ هاي حق بيمه تبعيض غير مستقيم كه اعتبار قانوني ندارند بلكه جنبه هاي عملي آنهاست كه مد نظر قرار گيرند . مانند عدم پوشش بيمه هاي زنان در بخش غيررسمي و يا خانه داري . بنابراين حق شخصي يك زن بعنوان يك فرد در برخورداري از مزاياي اجتماعي به نام خودش و حقوق تبعي بدليل وابستگي به يك زوج دو موضوع جداگانه است . رويكرد جديد در تامين اجتماعي بدنبال راه حلهايي است كه كارگران بدون توجه به جنسيت قادر به استفاده از حمايت اصي باشند كه تضمين كننده برابري با ساير كارگران است .

درباره admin