مصاحبه با پیشکسوتان تامین اجتماعی (محسن تقوی دیلمقانی)