مقاوله نامه ها و توصیه نامه های بین المللی

مقاوله نامه «Convention» نوعی از معاهدات بین‌المللی است که معمولاً برای اسنادی که جنبه رسمی و چندجانبه دارند به کار می‌رود. در این راستا معاهدات چندجانبه که توسط ارکان سازمان بین‌المللی کار ( International Labour Organisation, ILO ) به تصویب می‌رسد را مقاوله نامه می‌گویند.

موضوع مقاوله نامه‌های بین‌المللی مربوط به مسائل اجتماعی و اقتصادی مخصوصاً شرایط کار است و هدف آن ایجاد قواعد حقوقی درزمینهٔ کار است و مقاوله نامه را نمی‌توان تنها نتیجه توافق بین دو یا چند دولت دانست بلکه حاصل رأی مثبت عده‌ای از نمایندگان کارگران و کارفرمایان است که باید به تصویب قوه مقننه هر دو دولت برسد تا در داخل خاک آن کشور لازم‌الاجرا گردد. بدین منظور کشورهای عضو سازمان بین‌المللی کار متعهد هستند که مقاوله نامه‌های مصوب هر دوره اجلاسیه را در مدت یکسال و درموارد استثنائی حداکثر در ظرف مدت ١٨ ماه از تاریخ پایان دوره اجلاسیه به قوه مقننه یا مرجعی که به‌موجب قوانین داخلی صالح باشد، جهت تبدیل آن به قوانین ملی یا اتخاذ تصمیمات مناسب دیگر تقدیم نمایند. همچنین متعهد هستند به‌محض اینکه قوه مقننه مقاوله نامه را تصویب نمود مراتب را به سازمان بین‌المللی کار اعلام نمایند. از تاریخ تصویب مقاوله نامه، دولت ذینفع ملزم به اجرای مقررات آن است و در صورت لزوم باید قوانین داخلی خود را با قواعد مندرج در مقاوله نامه منطبق سازد.

دولت ایران قبل از انقلاب اسلامی تنها به ١١ مقاوله نامه ملحق شده بود و پس از انقلاب تا سال ١٩٩١ ، ایران به هیچ مقاوله نامه‌ای نپیوسته بود.

در کنار مقاوله نامه می‌توان به توصیه‌نامه «Recommendation» اشاره نمود. درصورتی‌که تدوین پاره‌ای از قواعد به‌صورت مقاوله نامه، نظر به مقتضیاتی، غیرضروری یا غیرممکن باشد ILO آن را به‌صورت توصیه‌نامه تنظیم و تصویب می‌کند. در سال ١٩١٩ ، در کمیسیون حقوق بین‌المللی کار که در ورسای تشکیل‌شده بود صحبت از آن بود که چون دولت‌های مرکزی کشورهای فدرال نظیر آمریکا صلاحیت قانون‌گذاری در خصوص مسائل اجتماعی را برای ایالات خود ندارند و مقررات مقاوله نامه برای آن‌ها اشکالاتی ایجاد می‌کند صلاح در این است که سازمان بین‌المللی کار ، مقاوله نامه تهیه نکند بلکه تنها به تنظیم توصیه‌نامه قناعت کند. اما سرانجام به این نتیجه رسیدند که بهتر است هر دو شکل (مقاوله نامه و توصیه‌نامه ) پیش‌بینی شود.

توصیه‌نامه برای تصویب قوه مقننه و قبول کردن تعهد بین‌المللی به وجود نیامده است ولی نقش آن در سیاست عدالت اجتماعی با مقاوله نامه یکسان است، ولی چون تعهد بین‌المللی و فوری ایجاد نمی‌کند نمایندگان گروه‌های سه‌گانه کنفرانس (نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایان و کارگران) درباره آن چانه‌زنی زیادی ندارند. بدین‌جهت می‌توان تفکر عدالت‌خواهی را در توصیه‌نامه بیشتر و آسان‌تر از مقاوله نامه گنجانید.

توصیه‌نامه را نیز باید دولت‌های عضو سازمان در مدت یک سال و در موارد استثنایی ظرف حداکثر ١٨ ما ه از پایان دوره اجلاسیه، به قوه مقننه یا مرجعی که به‌موجب قوانین داخلی صالح است جهت تبدیل آن به قانون یا اتخاذ تصمیم مناسب دیگر تقدیم نماید.

ابلاغ مقاوله نامه‌ها به دول، جهت تصویب آن‌ها به‌منزله قبول تعهد بین‌المللی از جانب دول تصویب‌کننده است و حال‌آنکه در مورد توصیه‌نامه‌ها، ابلاغ به دول ، جنبه تصویب خود توصیه‌نامه را ندارد بلکه تنها جهت مطالعه و نتیجه‌گیری از آن است تا عنداللزوم، و در موقع مقتضی، به‌صورت قانون یا هر اقدام دیگری متجلی گردد.

هدف این نوشتار تجمیع بانک اطلاعاتی مقاوله نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های بین‌المللی مرتبط با حوزه رفاه و تامین اجتماعی است.

الف) مقاوله نامه ها

شماره مقاوله نامه

تاریخ تصویب در ILO

تاریخ تصویب در ایران

شماره و تاریخ روزنامه رسمی

ناظر بر

پیوند

۱۴

۱۹۲۱

۱۹۷۲

۱۳۵۰٫۱۱٫۲۶

۷۹۶۳

۱۳۵۱٫۰۳٫۰۹

تعطیلی هفتگی در صنایع

پیوند ایران

پیوند ILO

شماره مقاوله نامه

تاریخ تصویب در ILO

تاریخ تصویب در ایران

شماره و تاریخ روزنامه رسمی

ناظر بر

پیوند

۱۹

۱۹۲۵

۱۹۷۲

۱۳۵۰٫۱۱٫۲۶

۷۹۶۲

۱۳۵۱٫۰۳٫۰۸

تساوی حقوق
کارگران داخلی و خارجی ازلحاظ جبران خسارات
ناشی از کار

پیوند ایران

پیوند ILO

۱۹

۱۳۸۰٫۰۶٫۱۴

۱۳۸۰

آئین نامه نرخ و ماخذ حق بیمه حوادث ناشی از کار کشورهای ملحق شده به مقاوله نامه ۱۹

پیوند ایران

شماره مقاوله نامه

تاریخ تصویب در ILO

تاریخ تصویب در ایران

شماره و تاریخ روزنامه رسمی

ناظر بر

پیوند

۲۹

۱۹۳۰

۱۹۶۷

۱۳۴۵٫۱۲٫۲۸

منع کار اجباری

پیوند ایران

 پیوند ILO

شماره مقاوله نامه

تاریخ تصویب در ILO

تاریخ تصویب در ایران

شماره و تاریخ روزنامه رسمی

ناظر بر

پیوند

۹۵

۱۹۴۹

۱۹۷۲

۱۳۵۱٫۰۲٫۱۸

۷۹۶۵

۱۳۵۱٫۰۳٫۱۱

حمایت از مزد

پیوند ایران

 پیوند ILO

شماره مقاوله نامه

تاریخ تصویب در ILO

تاریخ تصویب در ایران

شماره و تاریخ روزنامه رسمی

ناظر بر

پیوند

۱۰۰

۱۹۵۱

۱۹۷۲

۱۳۵۰٫۱۱٫۲۶

۷۹۶۳

۱۳۵۱٫۰۳٫۰۹

برابری
مزد کارگر زن و مرد در قبال کار هم ارزش

پیوند ایران

 پیوند ILO

شماره مقاوله نامه

تاریخ تصویب در ILO

تاریخ تصویب در ایران

شماره و تاریخ روزنامه رسمی

ناظر بر

پیوند

۹۸

۱۹۵۱

به تصویب نرسیده است.

حق تشکل و مذاکره دسته‌جمعی

 دریافت فایل

پیوند ایران

 پیوند ILO

شماره مقاوله نامه

تاریخ تصویب در ILO

تاریخ تصویب در ایران

شماره و تاریخ روزنامه رسمی

ناظر بر

پیوند

۱۰۲

۱۹۵۲

به تصویب نرسیده است.

حداقل استانداردهای تامین اجتماعی

پیوند ایران

 پیوند ILO

شماره مقاوله نامه

تاریخ تصویب در ILO

تاریخ تصویب در ایران

شماره و تاریخ روزنامه رسمی

ناظر بر

پیوند

۱۰۴

۱۹۵۵

۱۹۵۹

۱۳۳۷٫۱۱٫۰۵

۴۰۹۸

۱۳۳۷٫۱۲٫۱۳

القای
مقررات جزائی در مورد تخلفات ناشی از قرارداد
استخدام کارگران بومی

پیوند ایران

 پیوند ILO

شماره مقاوله نامه

تاریخ تصویب در ILO

تاریخ تصویب در ایران

شماره و تاریخ روزنامه رسمی

ناظر بر

پیوند

۱۰۵

۱۹۵۷

۱۹۵۸

۱۳۳۷٫۱۰٫۰۵

۴۰۷۰

۱۳۳۷٫۱۱٫۰۸

منع کار اجباری

پیوند ایران

پیوند ILO

شماره مقاوله نامه

تاریخ تصویب در ILO

تاریخ تصویب در ایران

شماره و تاریخ روزنامه رسمی

ناظر بر

پیوند

۱۰۶

۱۹۵۷

۱۹۶۷

۱۳۴۵٫۰۹٫۲۴

۶۶۵۰

۱۳۴۶٫۰۹٫۲۹

تعطیلات هفتگی در مؤسسات اداری و بازرگانی

پیوند ایران

 پیوند ILO

شماره مقاوله نامه

تاریخ تصویب در ILO

تاریخ تصویب در ایران

شماره و تاریخ روزنامه رسمی

ناظر بر

پیوند

۱۱۱

۱۹۵۸

۱۹۶۴

۱۳۴۳٫۰۲٫۱۷

۵۶۶۴

۱۳۴۳٫۰۵٫۰۷

منع تبعیض در امور مربوط به استخدام و اشتغال

پیوند ایران

 پیوند ILO

شماره مقاوله نامه

تاریخ تصویب در ILO

تاریخ تصویب در ایران

شماره و تاریخ روزنامه رسمی

ناظر بر

پیوند

۱۲۲

۱۹۶۴

۱۹۷۲

۱۳۵۰٫۱۱٫۲۶

۷۹۶۱

۱۳۵۱٫۰۳٫۰۷

سیاست اشتغال

پیوند ایران

 پیوند ILO

ب) توصیه نامه ها

شماره توصیه‏ نامه

تاریخ تصویب در ILO

تاریخ تصویب در ایران

شماره نامه نخست‏وزیری

ناظر بر

پیوند

۹۹

۱۹۵۵

۱۹۵۹

۱۳۳۸٫۰۷٫۰۸

۱۷۵۳۶

۱۳۳۸٫۰۸٫۰۲

تجدید آموزش حرفه ای معلولین

پیوند ایران

 پیوند ILO

شماره توصیه ‏نامه

تاریخ تصویب در ILO

تاریخ تصویب در ایران

شماره نامه نخست‏وزیری

ناظر بر

پیوند

۱۰۰

۱۹۵۵

۱۹۵۹

۱۳۳۸٫۰۲٫۲۱

حمایت کارگران مهاجر در کشورها و سرزمینهای توسعه یافته

پیوند ایران

 پیوند ILO

شماره توصیه‏ نامه تاریخ تصویب در ILO تاریخ تصویب در ایران شماره روزنامه رسمی ناظر بر

پیوند

۱۰۲

۱۹۵۶

۱۹۵۹

۱۳۳۸٫۰۲٫۲۱

۴۱۸۹

۱۳۳۸٫۰۴٫۰۹

رفاه اجتماعی کارگران

پیوند ایران

 پیوند ILO

شماره توصیه ‏نامه

تاریخ تصویب در ILO

تاریخ تصویب در ایران

شماره روزنامه رسمی

ناظر بر

پیوند

۱۶۴

۱۹۸۱

ایمنی و بهداشت شغلی و محیط کار

 پیوند ایران

 پیوند ILO

شماره توصیه ‏نامه

تاریخ تصویب در ILO

تاریخ تصویب در ایران

شماره روزنامه رسمی

ناظر بر

پیوند

۱۷۰

۱۹۹۱

ایمنی

 پیوند ایران

 پیوند ILO

شماره توصیه ‏نامه

تاریخ تصویب در ILO

تاریخ تصویب در ایران

شماره روزنامه رسمی

ناظر بر

پیوند

۱۷۴

۱۹۹۳

پیشگیری حوادث عمده صنعتی

 پیوند ایران

 پیوند ILO

گردآوری و تنظیم: رضا منوچهری راد

#مقاوله_نامه

#توصیه_نامه