مقايسه كيفيت زندگي سالمندان مستمري بگير سازمان تامين اجتماعي و بازنشستگي كشوري ساكن شهرستان قم

مقايسه كيفيت زندگي سالمندان مستمري بگير سازمان تامين اجتماعي و بازنشستگي كشوري ساكن شهرستان قم ، 1386
سيدمحسن محققي كمال ، حميرا سجادي ، حسين زارع ، اكبر بيگلريان
فصلنامه مديريت سلامت، شماره 27، بهار 1386  ص 49
 چکيده   مشاهده متن   [PDF 284kb]

مقدمه: كيفيت زندگي يكي از اجزاء ذهني رفاه محسوب مي شود. كيفيت زندگي در سالمندان به معناي تاكيد بيشتر بر سياست اجتماعي و اصلاح اهداف اجتماعي به منظور ايجاد زندگي مولد براي سالمندان است. يكي از راه هاي بهبود كيفيت زندگي استفاده از انواع حمايت هاي اجتماعي و رفاهي مي باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسي كيفيت زندگي سالمندان سازمان تامين اجتماعي و سازمان بازنشستگي كشوري طراحي شد.
روش بررسي: اين مطالعه از نوع مقطعي مقايسه اي مي باشد كه در آن 150 سالمند مستمري بگير(75 نفر در گروه تامين اجتماعي و 75 نفر در گروه بازنشستگي كشوري) از لحاظ كيفيت زندگي با هم مقايسه شدند. ابزار گرد آوري داده ها در اين مطالعه چك ليست اطلاعات دموگرافيك و پرسشنامه كيفيت زندگي ليپاد بود. تجزيه و تحليل داده ها بوسيله نرم افزار آماري SPSS و با آزمون هاي آماري آناليز واريانس يكطرفه، ضريب همبستگي پيرسون و تي تست تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: نتايج نشان داد كه تفاوت بين كيفيت زندگي كل و ابعاد آن در بين دو صندوق از نظر آماري معني دار نداشت و تنها در بعد عملكرد ذهني رواني تفاوت معني دار آماري مشاهده شد. همچنين بين سن، وضعيت تاهل، وضعيت تحصيلي و جنس سالمندان با كيفيت زندگي شان ارتباط آماري معني دار مشاهده شد (05/0 P <). اما ارتباط بين وضعيت مسكن و درآمد سالمندان با كيفيت زندگي شان از نظر آماري معني دار نبود (05/0 P >).
نتيجه گيري: در اين مطالعه به لحاظ نوع سازمان مستمري دهنده تفاوتي در كيفيت زندگي سالمندان مورد بررسي مشاهده نشد.

درباره admin